אתה נמצא כאן: קבלה לעם / ספריית כתבי מקובלים / הרב ברוך שלום אשלג / כתבי רב"ש / דרגות הסולם / מאמרים 401-600 / 418. יאה עניותא לישראל
הרב ברוך אשלג (1991-1907)

418. יאה עניותא לישראל

תש"מ תמוז

כתוב "כי לא יחדל אביון מקרב הארץ". כמו כן אמרו חז"ל, "יאה עניותא לישראל" (חגיגה ט:).

ויש להבין כי ידוע שאין כלי לקבל התענוג אלא בחינת ההשתוקקות. כי החסרון וההשתוקקות להדבר זהו המודד שיכול לקבל התענוג מהדבר. כדוגמת שאמרו חז"ל, השותה מים לצמאון נותן ברכה על ההנאה, שאין אדם נהנה מאכילה בלי תאבון, על דרך "מתוקה שנת העובד".

ולפי זה ענין עניות, ש"אין עני אלא בדעת", נמצא שההשתוקקות להדעת היא בחינה לפי מה שהאדם מרגיש את עצמו שיש לו חסרון להדעת. לפי זה יש לשאול, כשהאדם כבר זכה לבחינת ישראל, וכבר הוא מרגיש את עצמו שאין לו חסרון, ואין הוא עני, אם כן מאין הוא יקח כלי הנקרא השתוקקות, מאחר שהוא כבר זכה לבחינת ישראל.

לזה באה התורה ואומרת, "כי לא יחדל אביון", אלא הקדוש ברוך הוא ימציא לו בחינת חסרון וריקות ועניות, שיש לו כלים לקבלת השפע. נמצא "כי לא יחדל אביון" זאת הבטחה שנתנה התורה לישראל, שיהיה להם תמיד מקום לעלות בדרגת מעלה העליונות. וזה פירוש "יאה עניותא לישראל" וכו', משום שעל ידי זה יעלו תמיד במעלות.

וזהו "עני חשוב כמת". אם הוא מרגיש את החסרון שלו כמו מת, שאין לו חיים בלי המילוי, שחסר לו שימלאו אותו, זהו נקרא כלי של השתוקקות, שעל ידי זה יקבל מילוי על העניות שלו.

חזרה לראש הדף
Site location tree