אתה נמצא כאן: קבלה לעם / ספריית כתבי מקובלים / הרב ברוך שלום אשלג / כתבי רב"ש / דרגות הסולם / מאמרים 401-600 / 421. ענין המרגלים
הרב ברוך אשלג (1991-1907)

421. ענין המרגלים

שלח תשל"ט

"האי צורבא דרבנן דרחים להו כל בני מתא, משום דלא מוכח להו במילי דשמיא".

הגוף של האדם כשהוא מכבד את התלמיד חכם של עצמו, היינו שחשוב אצלו מה שעוסק בתורה ומצוות, הוא משום דלא מוכח להו במילי דשמיא, שהתלמיד חכם שלו אינו אומר להגוף שצריכים לעסוק בעל מנת להשפיע. כי בזמן שהתלמיד חכם אומר לו שכל המעשים שלו צריכים להיות על הכוונה לא לתועלת עצמו, אז בני מתא, היינו הגוף, המכונה עיר קטנה (קהלת י'), שונאים את התלמיד חכם. כי אם הוא אומר להגוף, היינו הרצון לקבל, שלא לעבוד לתועלת עצמו, אז הוא מתנגד.

היינו אם הגוף של עצמו מסכים לעבודתו, זה סימן שאינו הולך על דרך האמת. ואז כשרואה שהגוף לא מסכים, וטוען "מה העבודה הזאת לכם". על זה באה התשובה "מה ה' אלקיך שואל מעמך כי אם ליראה אותי". ואז האדם נעשה נצרך לה', שיעזור לו, שיוכל ללכת בדרך האמת. וכשהוא נותן התפילה האמיתית, אז "הבא לטהר מסייעין אותו".

ואומר הזהר הקדוש שעל ידי שנותנין לו נשמה מלמעלה, אז יש לו כח ללכת בדרך האמת. נמצא שעל ידי זה יש לו הכשרת הכלים, שיוכל לזכות לנשמת ה' שתאיר בקרבו, שרק על ידי זה יכולים ללכת בדרך. נמצא שבזמן שהולך בדרך התורה והמצוות, ואין לו עיכובים מצד הגוף, אז אין לו צורך שיזכה לנשמת ה' מלמעלה.

"כולם אנשים, היינו שכולם צדיקים וראשי ישראל היו, אבל הם נטלו לעצמם עצה רעה. שאמרו, אם נכנסו ישראל לארץ ועברו אותנו מלהיות ראשים ומשה ימנה אנשים אחרים" (זהר שלח בהסולם דף י"ב אות ל' ד"ה וישלח).

אם כן נשאלת השאלה, אם היו צדיקים למה לקחו עצה רעה. ולפי המבואר בכמה מקומות, שענין ישראל שהלכו במדבר אכלו לחם מן השמים, שהוא בחינת "חסדים מכוסים". וכשהם ראשים, אז הם ישפיעו להכלל, שילכו בדרך הישר.

אבל ארץ ישראל שהיא בחינת מלכות, שהיא בחינת "חסדים מגולים", אין הם מסוגלים להיות ראשים. ומשה ימנה ראשים אלו שיש להם שייכות לחסדים מגולים. והיות שחסדים מגולים מקבלים בכלים דקבלה, אז אומר שלא תהיה להם שום אפשרות לקבל בעל מנת להשפיע. לכן חשבו שזהו דרך מסוכן ללכת בדרך להשתמש בכלים דקבלה.

וזה נקרא "לשון הרע", שאמרו אמת, אם כן מהו החטא שלהם. רק הם היו צריכים להאמין, שהגם שמדרך הטבע אין מציאות שתהיה יכולת להאדם להיות מקבל בעל מנת להשפיע, אבל הקדוש ברוך הוא יכול לעזור להם שיזכו לזה. אם כן בתוך הדעת המרגלים אמרו את האמת, אבל היה חסר למעלה מהדעת, שה' יכול לעזור להם שיזכו לזה. לכן הלשון הרע כל כך קשה, שאף על פי שהוא אמת, משום שזה נמשך משורש המרגלים, שכל מה שהאדם לא יכול ללכת בדרך האמת, נמשך מזה שלא יכול ללכת בלמעלה מהדעת.

חזרה לראש הדף
Site location tree