אתה נמצא כאן: קבלה לעם / ספריית כתבי מקובלים / הרב ברוך שלום אשלג / כתבי רב"ש / דרגות הסולם / מאמרים 401-600 / 424. מחלוקת קרח ומשה
הרב ברוך אשלג (1991-1907)

424. מחלוקת קרח ומשה

לבאר ענין מחלוקת קרח ומשה. הנה משה אמר שכל מה שטען קרח לא היה נגד משה אלא נגד ה'. וקרח טען שבה' הוא מאמין, כמו שכתוב "כל העדה כולם קדושים". ודרשת חז"ל, כולם שמעו בסיני "אנכי ה' אלקיך", אלא הוא לא רוצה להאמין במשה רבנו עליו השלום. ואומנם מטרם שהיתה לו נגיעה פרטית, היינו שהיה צריך לתת ויתור גדול, היה מאמין במשה רבנו עליו השלום. אלא אחר שראה שאליצפן נעשה לנשיא, והוא הבין לפי שכלו שמגיעה לו הנשיאות, והיה צריך להאמין למשה רבנו עליו השלום על זה שכך צוה ה', ממילא האמונה שלו במשה רבנו עליו השלום כבר לא היתה כל כך גדולה.

כי עוד לא היה מספיק בזה שהוא האמין בה', ושהתורה ניתנה על ידי משה ויש להאמין בו. כי בדרך השכל אין להבין את התורה, כי דעת בעלי בתים הפוכה מדעת תורה, ורק לאמונת חכמים זקוקים. כי בלי תורה אי אפשר לדעת מה זו דעת תורה ויראת שמים, כי לא עם הארץ חסיד, כמו שכתוב "הלואי אותי עזבו ותורתי שמרו". כי אין האדם יכול לומר לחבירו שרק על דבר קטן הוא מאמין לו, אבל על דבר גדול לא. כי אם אין האדם מאמין בחבירו על דברים גדולים, אז ודאי שגם על דברים קטנים גם כן אינו מאמין לו. אלא מה שנראה שהוא מאמין על דבר קטן, הוא מטעם שהדבר קטן לא חשוב אצלו, לכן משום זה הוא חושב שאפילו אם לכל היותר אין אמת בדבריו, אין בכך כלום.

לכן כשקרח לא רצה להאמין למשה רבנו עליו השלום על הנשיאות, תיכף נתגלה שגם על שאר דברים אין לו האמונה. לכן שאל תיכף על טלית שכולה תכלת, ועל בית שמלא ספרים.

אלא שצריכים להיות חזק באמונת חכמים, ולהכניע את עצמו, ולהיות שפל בעיניו נגד הצדיקים. כי ענין שיפלות מתגלה בעיקר בזמן שהאדם צריך לעשות איזה דבר שחבירו מחייב אותו, בו בזמן שדעת עצמו מראה להיפך מדעת חבירו, ומכל מקום מכניע את עצמו. זה נקרא שיפלות, היינו שמשפיל את דעתו.

וזה פירוש "דתן ואבירם". "דתן", היינו שהם רצו שהדת תהיה בחינת אבי, היינו רצון, על דרך "ולא אבה לשלחם". זהו "אבי-רם", שהדת תהיה בבחינת רם, שיהא מתאים לשכלו. מה שאם כן משה רבנו עליו השלום נתן דת של שיפלות, היינו שאינו מתאים לשכלו, כמו שכתוב "טלית שכולה תכלת" וכו'. לכן "וירדו חיים שאולה", היינו אף על פי שהיו להם חיים מטעם שכולם היו במעמד הר סיני, אבל בלי תורה עם אמונת חכמים יורדים לשאול. ואין דרך אחרת רק אמונת חכמים.

חזרה לראש הדף
Site location tree