אתה נמצא כאן: קבלה לעם / ספריית כתבי מקובלים / הרב ברוך שלום אשלג / כתבי רב"ש / דרגות הסולם / מאמרים 401-600 / 440. וירא פנחס
הרב ברוך אשלג (1991-1907)

440. וירא פנחס

פנחס תשל"ט

"לכן אמור הנני נותן לו את בריתי שלום". ויש להבין על דרך הרמז, מה זה ענין ברית שלום. מה יש בברית הזו, הנקראת ברית שלום.

הנה בסוף פרשת בלק כתוב, "וירא פנחס". ופירש רש"י, "ראה מעשה ונזכר הלכה. אמר לו למשה מקובלני ממך, הבועל ארמית קנאין פוגעין בו... היינו שבית דין אין מורין לו לעשות". משמע מכאן שראה מעשה, שיש כאן מעשה לבד, ונזכר הלכה. היינו שההלכה היא שאין בית דין מורין לו לעשות.

ועל דרך הרמז הוא שענין בית דין הוא על דרך שאמרו חז"ל, "אין פורענות באה לעולם אלא בשביל דייני ישראל" (שבת קלט.). שפירושו שלכל אחד ואחד מישראל יש לו בית דין, היינו שבתוך האדם יש שכל הדן את כל דבר האם לעשות או לא, שזה נקרא בית דין של כל אחד ואחד. נמצא שאם הדיין שלו הוא דיין שאין ראוי, הוא כאילו נוטע אשירה. ומטרם שהאדם זכה לתשובה, הבית דין שלו הם דיינים שאין ראויים לפסוק הלכה בישראל.

וזהו "ראה מעשה", שהעובד ה' שרוצה ללכת על דרך האמת, הוא יכול לראות רק מעשים ולא הלכה. שענין הלכה מה שהשכל שלו צריך להכריע, אף פעם השכל שלו לא יחייב אותו לעשות על מנת להשפיע, היות שזה נגד רצונו. לכן הבית דין שלו לא יסכימו לו לעשות ולכוון על מנת להשפיע. אלא אם הוא מתגבר ואומר, אני קנאי, היינו אף על פי שהבית דין שלו אין מורין כן, אזי אעשה מעשה בלי שכל, שזה נקרא למעלה מהדעת.

ועל בחינת המעשה צריך להיות תמיד בהתגברות, זה נקרא שתמיד הוא במלחמה, כמו שאמרו חז"ל, "לעולם ירגיז אדם יצר טוב על יצר הרע" (ברכות ה'.). ופירש רש"י, שיעשה עמו מלחמה. ואם האדם הולך תמיד בבחינת למעלה מהדעת, אז הקדוש ברוך הוא אומר, "הנני נותן לו את בריתי שלום". על דרך שכתוב "אשמעה מה ידבר האל ה', כי ידבר שלום אל עמו ואל חסידיו, ואל ישובו לכסלה" (תהלים פ"ה). שפירושו, שלאחר שהקדוש ברוך הוא כורת עם האדם ברית שלום, אז אין לו עוד מלחמות, על דרך הכתוב "ברצות ה' דרכי איש גם אויביו ישלים אתו".

חזרה לראש הדף
Site location tree