אתה נמצא כאן: קבלה לעם / ספריית כתבי מקובלים / הרב ברוך שלום אשלג / כתבי רב"ש / דרגות הסולם / מאמרים 401-600 / 442. וטפכם אשר אמרתם
הרב ברוך אשלג (1991-1907)

442. וטפכם אשר אמרתם

דברים תשל"ט

"וטפכם אשר אמרתם לבז יהיה, ובניכם אשר לא ידעו היום טוב ורע, המה יבואו שמה, ולהם אתננה והם ירשוה".

עיקר תורה ומצוות שניתנו לנו הוא בסוד "בראתי יצר הרע בראתי תורה תבלין", שהתורה ומצוות הן מכשירות את האדם להכנס להיכל המלך ולהשיג את האור הגנוז, שזה נקרא בחינת ארץ ישראל. האדם מחשיב תמיד את המצבים הטובים ביותר, שהוא מבין שהם ראויים שתהיה הכשרה להכנס לרשות הקדושה הנקראת "ארץ ישראל", היינו הזמנים שיש לו רצון וחשק ללמוד התורה. וכמו כן הזמנים שיש לו ההתלהבות בתפילה, וכוונות טובות שיש לו בעת עשיית מעשים טובים.

אבל הזמנים שאין בהם חשק לתורה ולמצוות, וההבנות והשכלים המפריעים לתורה ומצוות, אז האדם צריך עבודה רבה להתגבר עליהם. וכל מה שעושה אז בעבודת ה' הוא רק על דרך הכפיה, משום שהמחשבות של פירוד מרחיקות אותו. וכל מה שמתגבר יותר, הוא רואה שהוא מרוחק יותר. וכל התפילות שלו הן גופים בלי נשמות, רק מלא יבשות. והגם שצועק לה' שיעזור לו, הוא רואה שליבו בל עמו. אלו מצבים אדם מבזה אותם ומעריך אותם לשיפלות. כי אין לו שום ערך, שיחשוב עליהם שהם יעשו לו איזו טובה, שיקרבו אותו להמטרה.

על זה מרמז הפסוק, "וטפכם", היינו הקטנים, שהוא בחינת מצב הקטנות שלכם, "אשר אמרתם לבז יהיה". "ובניכם", היינו ההבנות שיש לכם בתורה ומצוות, "אשר לא ידעו היום טוב ורע", הזמנים שראיתם שאין אתם מסוגלים להבחין בין טוב לרע, בזמן שכל עבודתכם היא בבחינת שאין שום הרגשה בין טוב לרע. היינו הזמנים שהייתם מרגישים שאין שום הרגש, בין שאתם עוסקים בתורה ומצוות או חס ושלום לא, ויש לכם אותה הרגשה שאין לכם שום התפעלות, ואז אתם עושים כל מה שעולה על רוחכם לצאת ממצבים האלו, "המה יבואו שמה", אלו המצבים הם הכלים אמיתיים, שצריכים שה' יתן להם את ארץ ישראל. "ולהם אתננה והמה ירשוה", היינו ירושת האבות, שה' הבטיח לתת ארץ ישראל, דווקא המה הכלים האמיתיים שצריכים לישועת ה'.

מה שאם כן מצבים שחשובים אצלכם, אין הם צריכים אותי, שיעזור, משום דלפי דעתו של אדם, רק בזמן שיש לו התלהבות בתפילה, ורצון, וחשק, והנאה בלימוד התורה, זה הוא מחשיב, משום דבזה יש אהבה עצמית. מה שאם כן דלגביה התקרבות להאמת אין לזה שייכות.

חזרה לראש הדף
Site location tree