אתה נמצא כאן: קבלה לעם / ספריית כתבי מקובלים / הרב ברוך שלום אשלג / כתבי רב"ש / דרגות הסולם / מאמרים 401-600 / 453. ותפקחנה עיני שניהם
הרב ברוך אשלג (1991-1907)

453. ותפקחנה עיני שניהם

ואתחנן תשמ"ב

בזהר הקדוש (ואתחנן דף י"א אות ל"ה), על פסוק "ותפקחנה עיני שניהם"... לעתיד לבוא כתיב, והולכתי עורים בדרך לא ידעו... כי עתיד הקדוש ברוך הוא לפקוח עינים שלא היו חכמות שיסתכלו בחכמה עליונה, ולהשיג מה שלא השיגו בעולם הזה, כדי שיכירו את רבונם וכו'". הנה בישעיה מ"ב "החרשים שְמָעו והעורים הַביטו לראות, מי עור כי אם עבדי, וחרש כמלאכי אשלח, מי עור כמשולם ועור כעבד ה'".

והנה יש להבין, האם אין להקדוש ברוך הוא עבדים רק עורים, ומלאכים רק חרשים, לא היה כביכול יכול לבחור לו אנשים בלי מומים.

אלא בדרך עבודת ה', בדרך האמת, יש תמיד שני הפכים, כמבואר בכמה מקומות בהסולם. וכמו כן כאן יש לפרש, כי מי יכול להיות מלאך ה', דווקא מי שהוא "חרש", כי לא רוצה לשמוע לשון הרע. כי בזמן שהאדם רוצה לעבוד בלשמה, אז הגוף מתנגד לו בכמה מיני טענות, והוא עושה עצמו שהוא לא שומע מה שהגוף אומר לו. נמצא שהוא יכול להיות תמיד בשלימות, כי מה שהאדם נופל ממדרגתו, הוא רק בשביל שהוא שומע לשון הרע מהגוף שלו, על עבודה שלא על מנת לקבל פרס. נמצא שתמיד היה יכול להיות בשלימות.

אבל מצד השני הוא צריך לראות שהוא "עור", היינו שאין לו פקיחת עיניים בתורה. היות שכל התורה כולה הם שמותיו של הקדוש ברוך הוא, והוא לא רואה. אז יש לו כלים, הנקרא חסרונות על האור תורה, משום שחסר לו שכל התורה נסתמו ממנו, והוא מרגיש את עצמו לעור. דווקא הוא יכול להיות עבד ה', שפירוש שה' יאיר עיניו בתורתו, כמו שכתוב "והאר עינינו בתורתך". אבל אנחנו רואים שיש הרבה אנשים שהם עורים, היינו שנסתמו עיניהם מאור התורה, ולא כל אחד ואחד זוכה לפקיחת עינים. על זה אמרו חז"ל, "סומא חשוב כמת, עני חשוב כמת, מי שאין לו בנים חשוב כמת".

שפירושו, אם כשהוא מרגיש שהוא עור, ונחשב אצלו כמת, היינו שמרגיש בזה שהוא עני בדעת, שאין לו הבנה בתורה, שזה נקרא שאין לו בנים, הוא חשוב בעצמו כאילו היה מת, שאין לו שום טעם בחיים, בזה שיש לו סתימת עיניים בתורה. והוא נקרא עבד ה' וזהו שכתוב, "ועור כעבד ה'", שהוא זוכה לפקיחת עיניים בתורה. וזה שאומר "החרשים שמעו", היינו אחר כך כשזוכה לאור התורה, אז מה שמקודם היה חרש, שלא רצה לשמוע מה שהגוף מדבר לשון הרע על העבודה של על מנת להשפיע, אחר כך הוא כבר שומע. כי יקויים, "ואהבת ה' אלקיך בכל לבבך", היינו בשני יצריך, כי "ברצות ה' דרכי גם אויביו ישלים אתו". ואז גם הגוף מסכים לעבודת ה'.

חזרה לראש הדף
Site location tree