אתה נמצא כאן: קבלה לעם / ספריית כתבי מקובלים / הרב ברוך שלום אשלג / כתבי רב"ש / דרגות הסולם / מאמרים 401-600 / 459. עקב ענוה יראת ה'
הרב ברוך אשלג (1991-1907)

459. עקב ענוה יראת ה'

"והיה עקב תשמעון את המשפטים האלה ושמרתם ועשיתם אותם". "ושמר ה' אלקיך לך את הברית ואת החסד אשר נשבע לאבותיך". "עקב ענוה יראת ה'".

הנה בעת שהאדם הולך בדרכי ה', אז מרגיש שהוא רוכש כל יום שיעור מסוים של תורה ומצוות. וכל פעם הוא מוסיף והולך, פעם פחות פעם יותר. אבל בהמשך השבוע הוא רכש רכוש של תורה ומצוות. וכשבא שבת יש לו מה שטרח בערב שבת. וכבר הוא מרגיש שהוא אוכל בשבת, ממה שהוא טרח בכל ימות השבוע, הנקרא ששת ימי המעשה.

ואז הוא יודע שהוא צריך לשיפלות. אז הוא מחפש בעצמו איזה חסרון, שיכול לומר שהוא עדיין נמצא בשיפלות. והנה הפסוק אומר "ולא תביא תועבה אל ביתך". וכתוב "תועבת ה' כל גבה לב". וכאן אמר רבי יוחנן משום רשב"י, "כל אדם שיש בו גסות הרוח כאילו עובד עבודה זרה" (סוטה ד:).

וצריך להבין למה מי שיש לו גסות רוח, כאילו עובד עבודה זרה. והנה "עקב ענוה" פירוש - הסוף של ענוה הוא יראת ה'. וצריך להבין מהי ענוה. אלא בזמן שאדם מרגיש שאין לו שום תורה ומעשים טובים, והוא מרגיש שהוא יותר גרוע מכל, פירושו שהוא רואה שכולם עוסקים בתורה ומצוות, ויש להם סיפוק מחיים שלהם, והוא חי בלא סיפוק בתורה ומצוות. משום שכל הכלל נבנה בבחינת מקיף, שיש הבדל בין כלל ישראל להפרט, כי בהכלל ישראל מאיר בחינת מקיפים, בדוגמת שבאופן כללי כל אחד ואחד מהכלל יכול לקונן על חרבן בית המקדש, ומצפה לגילוי אליהו, ולגאולה השלימה, ולביאת משיח במהרה בימינו אמן, שבבחינת מקיף מרגיש כל אחד ואחד איזו הרגשה בהמילים האלה של גלות וגאולה.

אבל באופן פרטי כשאדם ישאל לעצמו, ויעשה חשבון הנפש, אז הוא רואה שאין לו שום מושג בדברים אלו. ובזה יש הבדל בין כלל להפרט. פירוש, באופן פרטי שישיג בבחינת אור פנימי, הוא לא יכול להשיג שום דבר מטרם שזכה לתשובה.

לכן כשאדם רוצה ללכת בדרך ה' באופן פרטי, היינו לא על חשבון הכלל, שיעסוק בתורה ומצוות על דרך שהכלל עוסקים בתורה ומצוות, אלא על חשבון עצמו. אז הוא רואה שאין לו שום דבר, אלא להיפך, כל יום נעשה אצלו יותר גרוע. כי כל כמה שהוא עוסק בתורה ומצוות על דרך האמת, הוא רואה שהוא רחוק מהאמת.

ואז הוא בא לידי ענוה, היינו שהוא מרגיש שהוא יותר גרוע מכולם. כיון שלכולם יש על כל פנים הארה מבחינת מקיף. והוא לא יכול ללכת בבחינת מקיף, כיון שכבר התחיל לעבוד בבחינת הפרט, אז אין לו כלום מבחינת הכלל. והוא צריך להגיע עם הענוה שלו, היינו מזה שהוא סובל יסורים, שאין לו שום רכוש, שהוא ריק מכל וכל, אז הוא צריך לתת את התפילה האמיתית, שה' יתן לו יראת ה'. וזה נקרא "ושמר ה' אלקיך את הברית והחסד", שה' יקרב אותו אליו.

מה שאם כן מי שיש לו גסות הרוח, וחושב שיש לו רכוש יותר מכולם, אז לעולם לא יכול לבוא לידי יראת ה'. לכן נקרא כאילו עובד עבודה זרה, משום שהוא לא נצרך שה' יקרב אותו אליו.

חזרה לראש הדף
Site location tree