אתה נמצא כאן: קבלה לעם / ספריית כתבי מקובלים / הרב ברוך שלום אשלג / כתבי רב"ש / דרגות הסולם / מאמרים 401-600 / 460. ישמור לך הבטחתו
הרב ברוך אשלג (1991-1907)

460. ישמור לך הבטחתו

"והיה עקב תשמעון... ושמר ה' אלקיך לך את הברית ואת החסד אשר נשבע לאבותיך". ופירש רש"י, אם המצוות שאדם דש בעקביו תשמעון, "ושמר ה' אלקיך" וכו', ישמור לך הבטחתו.

ויש להבין מהו החידוש, שמשמע שאם ישמור אפילו המצוות קלות, אז הקדוש ברוך הוא יקיים מה שהבטיח. הלא ידוע, מי שלא מקיים אפילו מצוה אחת נקרא רשע, ואפילו העובר על איסור קל של דברי סופרים מקרי רשע (כדאיתא בפרק ב' דיבמות). ואם כן איזה חידוש יש בזה אם ישמור הקלות, זה תנאי, זה שמי שהוא רשע, אין הוא מקבל שכר, מה שהקדוש ברוך הוא הבטיח וכו'.

ואפשר לפרש שהכוונה היא, היות כמו שאמרו חז"ל, שכוונת הבריאה היא להטיב לנבראיו, ובכדי לקבל את הטבתו יתברך, צריכים להשתוות הצורה, שנקרא שצריך להיות שכל מה שהוא עושה יהיה בעל מנת להשפיע. ודבר זה נקרא "מצוות קלות", שאין אדם מחשיב את המצוות שיהיו על הכוונה בעל מנת להשפיע. וזהו "שאדם דש בעקביו".

כי בזמן שאדם עושה איזה מעשה, ולא רואה בזה שתצמח ממנו תועלת עצמו, רק שיהיה כולו בעל מנת להשפיע, הגוף ממאס עבודה כזאת. אלא כל המדידות של אדם נמדדות בשיעור כמה שתהיה מזה תועלת עצמו. לכן נקראת הכוונה בעל מנת להשפיע - מצוות שעושה בזמן שלא רואה תועלת עצמו, לבחינת קלות, שדש בעקביו.

ועל זה בא הכתוב להודיענו, שדוקא על המצוות שעושה בזמן שלא רואה תועלת עצמו, אלא שעושה זה על הכוונה בעל מנת להשפיע, אז ישמור ה' הבטחתו. היינו שעל ידי זה יגיע להשתוות הצורה, שהיא נקראת דביקות. ואז יהיה האדם מוכשר לקבל את הטוב והעונג.

חזרה לראש הדף
Site location tree