אתה נמצא כאן: קבלה לעם / ספריית כתבי מקובלים / הרב ברוך שלום אשלג / כתבי רב"ש / דרגות הסולם / מאמרים 401-600 / 461. "ראה" לשון יחיד
הרב ברוך אשלג (1991-1907)

461. "ראה" לשון יחיד

ראה תשל"ח

"ראֵה" לשון יחיד. "לפניכם" לשון רבים. "והברכה אשר תשמעו". ומדוע לא כתיב אם תשמעו, היינו שהברכה באה על תנאי. שמפרש, ראה שייך לכל יחיד. פירוש, לענין ראיה כולם שוים. ויש לשאול, לפי פירושו שכל הכלל כולו צריך לבוא לבחינת ראיה, היינו "ראה אנכי נותן לפניכם", שהקב”ה הוא הנותן את הברכה. ומהי הברכה. אומר, "התורה אשר תשמעו" זו כל הברכה.

אבל לפי זה יש לשאול, אם הקדוש ברוך הוא נותן את הברכה, שאין זה בידי אדם, אם כן מהי הבחירה, שיהיה שייך לומר שלזה הוא נותן את הברכה ולאחר לא. וזה מבואר בסוף פרשת עקב שכתוב, "כי אם שמוע תשמעון את כל המצוה הזאת אשר אנכי מצוה אתכם לעשותה". א) "לאהבה את ה' אלקיכם", ב) "ללכת בכל דרכיו, ולדבקה בו".

היינו מי שיקיים את כל ג' הדברים בבחינת מעשה, אז הקדוש ברוך הוא יתן לו שמיעה, כמו שכתוב "נעשה ונשמע". שעל ידי זה שיקבל עליהם בבחינת המעשה, אז הקדוש ברוך הוא נותן את השמיעה, כמו שכתוב "את הברכה אשר תשמעו אל מצוות ה', אשר אנכי מצוה אתכם היום".

חזרה לראש הדף
Site location tree