אתה נמצא כאן: קבלה לעם / ספריית כתבי מקובלים / הרב ברוך שלום אשלג / כתבי רב"ש / דרגות הסולם / מאמרים 401-600 / 464. כי תצא למלחמה (ב')
הרב ברוך אשלג (1991-1907)

464. כי תצא למלחמה (ב')

כי תצא תשל"ח

"כי תצא למלחמה", ופירש רש"י במלחמת הרשות הכתוב מדבר.

להבין בדרכי עבודה "מלחמת הרשות". היינו, במקום מצוה או במקום עבירה, זה נקרא "מלחמת חובה", שהאדם חייב לשמור מצוות עשה ומצוות לא תעשה. ורק בדברים המותרים, אז המלחמה היא בחינת "רשות".

וענין הרשות הוא על הכוונה, היינו לטובת מי הוא מקיים תורה ומצוות, אם על ידי זה תגדל רשותו של האדם, היינו שהשכר שלו הוא בזה שהרצון לקבל יזכה להדבר טוב ועונג, שזה שלוקח, הכל לרשותו של אדם. או שכרו הוא במה שיוכל לעסוק בתורה ומצוות לטובת ה', שהוא בחינת על מנת להשפיע, שהוא רוצה שהכל יכנס לרשות היחיד, היינו לרשותו של הקדוש ברוך הוא, ורשותו עצמו הוא רוצה לבטל.

וזו כוונת רש"י, במלחמת הרשות הכתוב מדבר. ואז הכתוב מבטיח לנו, "ונתנו ה' אלקיך בידך", היינו שיהיה לו הכח להכניע להסטרא אחרא.

ואחר כך מבאר הכתוב סדר העבודה. "וראית בשביה אשת יפת תואר", הנשמה, שהיא בחינת להשפיע, נמצאת בשביה. שמטרם שהתחיל בעבודת הרשות, הוא לא ראה שהנשמה של האדם היא בשביה בין הקליפות. "וחשקת בה", היינו להוציא את הנשמה, שכוונתו שיהיה לו כח לעבוד בעל מנת להשפיע, וזה פירוש "ולקחת לך לאשה, והבאתה אל תוך ביתך". כמו שפירש רש"י, לא דברה תורה אלא כנגד יצר הרע, כמאמר חז"ל, "בראתי יצר הרע בראתי תורה תבלין". לכן "ביתך" נקרא מקום תורה בסוד "בחכמה יבנה בית". כי אין יצר הרע שולט אלא בלב פנוי מחכמה, כמאמר חז"ל, "אין אדם חוטא אלא עד שנכנס בו רוח שטות".

"וגלחה את ראשה". שערות ראש נקרא בחינת דינים, ששערה מלשון סערה, שהן מחשבות זרות הבאות לתוך הראש, שהוא צריך לבטל את כל המחשבות זרות שהיו לו. "ועשתה את צפורניה", היינו מלשון צפרא, היינו יום. "ימים" נקראים המצבים שהאדם היה מוצא בהם סיפוק. "ועשתה", היינו שהגדיל אותם, שיסתכל עליהם, על כל הימים שעברו עליו, והיה מוצא בהם סיפוק, ועכשיו יראה שהכל היה רק דמיון כוזב. משום שכל המדידות היו רק לפי מה שהיה מספק להרצון לקבל, וכמה שהימים האלו מרחקים אותו מהאמת. ועל ידי זה, "והסירה את שמלת שביה מעליה", היינו מהנשמה, "וישבה בביתך", היינו בבית של ישראל, ולא בשביה, בין הקליפות, שנקרא שכינתא בגלותא.

חזרה לראש הדף
Site location tree