אתה נמצא כאן: קבלה לעם / ספריית כתבי מקובלים / הרב ברוך שלום אשלג / כתבי רב"ש / דרגות הסולם / מאמרים 401-600 / 465. עבודת הכלל ועבודת הפרט
הרב ברוך אשלג (1991-1907)

465. עבודת הכלל ועבודת הפרט

כי תצא תשל"ט

"כי תצא למלחמה על אויביך, ונתנו ה' אלקיך בידך ושבית שביו, וראית בשביה אשת יפת תואר וחשקת בה ולקחת לך לאשה... והיה אם לא חפצת בה ושלחתה לנפשה" וכו'. ופירש רש"י, במלחמת הרשות הכתוב מדבר.

ויש לפרש זה על דרך הרמז. ידוע שיש ב' מיני עבודות, עבודת הכלל ועבודת הפרט. ובשתיהן יש מלחמת היצר. עבודת הכלל נקראת מלחמת מצוה, או חובה. היינו שצריך ללחום בכדי לקיים המצוות, ושלא לעבור על עבירות. ועבודת הפרט נקראת מלחמת הרשות, היינו על דברים שאינם לא עבירות ולא מצוות. והעבודה היא לעשות אותם בכוונה שעל מנת להשפיע.

וכשהאדם במלחמה זו של הרשות, אז אומר לנו הכתוב, "ונתנו... בידך", היינו שיצליח בהמלחמה. "ושבית שביו", אז תזכה, "וראית בשביה אשת יפת תואר", השכינה הקדושה נקראת "אשת יפת תואר", בסוד "אשת חיל מי ימצא". כי בזמן שהאדם הלוחם, הוא איש חיל, אז השכינה הקדושה נקראת "אשת חיל".

וענין יופי, כמו שכתוב בזהר, עולמתא שפירתא, על שם ששם מגולה אור החכמה, ואור החכמה מכונה יופי. "וחשקת בה", היינו שיהיה לך רצון וחשק לקבל אותה. אז יש לדעת שצריכים לעשות תיקונים, בכדי שיוכל לקבל לא מטעם חשק, אלא מטעם להשפיע. ובאם "לא חפצת בה", היינו לעשות התיקונים בעל מנת להשפיע, אז, "ושלחתה לנפשה", היינו שאסור להשתמש עם הבחינה הזו שזכה, כי בלא מסך אסור לקבל.

ודוקא אם המלחמה שלו היא מלחמת רשות, היינו בדברים שאותם הוא רוצה לקיים בעל מנת להשפיע, אז הוא זוכה לבחינת אשת חיל. ואז מתחילה עבודת המסכים.

חזרה לראש הדף
Site location tree