אתה נמצא כאן: קבלה לעם / ספריית כתבי מקובלים / הרב ברוך שלום אשלג / כתבי רב"ש / דרגות הסולם / מאמרים 401-600 / 467. וראו כל עמי הארץ
הרב ברוך אשלג (1991-1907)

467. וראו כל עמי הארץ

כי תבא, תל אביב

"וראו כל עמי הארץ כי שם ה' נקרא עליך ויראו ממך". תניא, ר' אליעזר הגדול אומר אלו תפילין בראש (מנחות ל"ה ע"ב). ופרשו בתוספות, משום דתפילין של ראש נראין יותר משל יד דשייך בהו "וראו", אבל תפילין של יד צריכים להיות מכוסות, דדרשינן "לאות על ידכה, לך לאות ולא לאחרים לאות". עוד שם, ש' של תפילין הלכה למשה מסיני. ובתוספות שם כתב, בשימוש רבא בתפילין צורה של שין דימינא ג' רישי, ודשמאלא ד' רישי.

הנחה דבשמאל מנא ליה וכו'. רב אשי אמר, מ"ידכה" כתיב בה"י כהה. ופירש רש"י, מדכתיב בה"י כהה משמע לשון נקבה, שמע מינה דבשמאל קאמר, דאין בה כח כנקבה. לשון אחר, "ידכה" יד כהה, עמיא בלא כח.

ויש להבין: א) מדוע של ראש מגולים ושל יד מכוסים. ב) מדוע בימין של ג' רישי ובשמאל ד' רישי. ג) והרי לא רואין שעמי הארץ יראו מהתפילין שבראש.

הנה חז"ל אמרו "ואמר רבי חלבו אמר רב הונא, כל שיש בו יראת שמים דבריו נשמעים, שנאמר סוף דבר הכל נשמע את אלקים ירא ואת מצוותיו שמור, כי זה כל האדם" (ברכות ו':). ויש לשאול: א) הלא אנחנו רואים, אף על פי שהיו הרבה גדולים וצדיקים שעמדו להם לישראל, ולא נשמעו דבריהם. ב) איזו ראיה יש מהכתוב "סוף דבר" וכו', שמי שהוא ירא שמים דבריו נשמעים.

ויש לפרש זה על דרך עבודה, שכוונת הפסוק היא לגבי הפרט בעצמו, היינו שאם האדם רואה שאין האברים נשמעים לו, אלא אף על פי שעוסק בתורה ועבודה, ומכל מקום עדיין עומד על מקומו ואינו זז משהו לזכות לרוחניות, אזי חז"ל נותנין לו עצה ואומרים שהסיבה העיקרית היא, משום שחסרה לו יראת שמים. היינו שבשיעור שתהיה לו יראת שמים, ממש באותו השיעור יכנעו לפניו האברים שלו. וזה מרומז בהפסוק "סוף דבר". כי הגוף נקרא בחינת סוף וגבול, כמו שאמרו חז"ל, "סוף אדם למות", מה שאם כן הנשמה שבגוף היא בחינה נצחית בלי גבול.

וזה שיעור הכתוב, "סוף דבר הכל נשמע", איך שהוא יהיה, הגוף ישמע לעצת היצר טוב, "את אלקים ירא", שלא חסר לך כלום רק יראת שמים. ואז תזכה, "ואת מצוותיו שמור", היינו שתוכל לשמור את מצוותיו, "כי זה כל האדם. מהו כי זה כל האדם, אמר רבי אלעזר, אמר הקדוש ברוך הוא כל העולם כולו לא נברא אלא בשביל זה".

ענין בריאה נקרא יש מאין. וענין יראת שמים הוא ענין בחירה. ובחירה שייכת רק במקום שיש חושך, שהוא ענין הסתרה, אחרת לא שייך ענין בחירה. וענין בריאה הוא חושך. כי טרם שנברא העולם היה כולו אור, כי "אתה הוא עד שלא נברא העולם". וזה ענין "כל העולם", היינו ההסתר לא נעשה, אלא בשביל שיהיה מקום לבחירה, הנקרא "בשביל זה".

וענין התפילין של יד שהם מכוסים, ושל ראש מגולים שמעתי מאאמו"ר זצ"ל, שתפילין של ראש הוא סוד תורה, ושל יד הוא סוד אמונה. לפי זה יש לפרש שתפילין של ראש שהן בחינת תורה, ותורה צריכה להיות מגולה, שהוא ענין "ראיה" הנקרא "עיני העדה", שענין ראיה היא חכמה. מה שאם כן אמונה הוא סוד מכוסה, שדוקא בזמן ההסתרה שייך ענין אמונה, שאז שייך לומר שאף על פי שהוא לא מבין ולא רואה את האמת שבהדבר, ומכל מקום הוא מאמין. ולכן תפילין של יד צריך להיות מכוסה.

וגם זה ענין מה שתפילין של יד צריכים להניח על יד שמאל, שרב אשי מביא ראיה מ"ידכה", שהיא יד כהה, שענינו הוא סוד השגה, מלשון "כי תשיג יד". והשגה היא בחינת נקבה ש"תשש כוחו כנקבה", מטעם שהיא ענין אמונה ולא ידיעה. מה שאם כן תורה היא להיפך, דווקא בחינת ידיעה, אחרת לא נקרא בחינת תורה.

וענין מה שהשין צריכה להיות בימין ג' רישין, ובשמאל ד' רישין הוא ענין על פי סוד. האר"י הקדוש אומר, שענין מוחין, שהוא סוד שפע עליון, משפיע על ד' ספירות, הנקראים חכמה, בינה, ודעת הכולל ב' ספירות הנקרא חסד גבורה. שחכמה היא עצם השפע המושפע לתחתונים, ובינה נקראת הכוחות שהתחתונים רוצים להשפיע למעלה. ובזמן שיש התעוררות להמשכת החכמה, ההתעוררות נקראת בשם חסד, שהוא הנושא להמשכת חכמה. ויחד עם זה צריכים לעשות בחינת מסך, הנקרא כוחות, שתהיה הכוונה רק להשפיע נחת רוח ליוצרו.

ויש לפעמים שהרצון להמשכת השפע כבר קיים, אבל הכח של המסך על השפע עוד לא נגמר. לכן נקרא שהחסד וגבורה אינם מאוחדים. לכן נקרא זה שין של ד' רישין. ובזמן שכח המסך מתאים להשפע נקרא זה שהחסד וגבורה מאוחדים. לכן נקרא זה שין של ג' רישין. ויש גם כן ענין שהחכמה מחמת גודל השפע אינה יכולה להאיר. ואז יש תיקון שלא תאיר החכמה. ואז החסד וגבורה אינם מאוחדים, לכן מאיר שם רק חסדים. וזה נקרא ימין, כי המקום שמאיר החכמה נקרא שמאל, היות ששם צריכים תיקונים, על דרך "יד כהה".

חזרה לראש הדף
Site location tree