אתה נמצא כאן: קבלה לעם / ספריית כתבי מקובלים / הרב ברוך שלום אשלג / כתבי רב"ש / דרגות הסולם / מאמרים 401-600 / 469. בכל יום יהיו בעיניך חדשים
הרב ברוך אשלג (1991-1907)

469. בכל יום יהיו בעיניך חדשים

כי תבא תשמ"א

"היום הזה ה' אלקיך מצוך לעשות את החוקים האלה ואת המשפטים ושמרת ועשית אותם בכל לבבך ובכל נפשך". ופירש רש"י, "בכל יום יהיו בעיניך חדשים, כאילו בו ביום נצטוית עליהם".

ויש להבין, מהו הצווי שבכל יום יהיו בעיניך חדשים. בודאי אין הפירוש שכל יום יקנה תפילין חדשות או ציצית חדשה וכדומה. ומשום זה מפרשים, "כאילו בו ביום נצטוית עליהם". אבל גם זה צריכים להבין לשם מה יש צורך להיות כאילו נצטוית עליהם בו ביום.

והענין, יש שמקיימים תורה ומצוות בבחינת הכלל, ויש שמקיימים תורה ומצוות בבחינת הפרט. אלו שרוצים להיות בבחינת הפרט, הם צריכים להשתדל לעסוק בתורה ומצוות שלא על מנת לקבל פרס, אלא רוצים להשפיע נחת רוח ליוצרו. שאז, לפי ערך שמשיגים את גדלות ה', בשיעור זה הם רוצים להשפיע. כמו שמובא בזהר הקדוש על פסוק "נודע בשערים בעלה", כל חד לפום מה דמשער בליביה. נמצא שכל כוונת התעסקותם בתורה ומצוות היא בכדי להביאם לידי הכרה בגדלות ה'.

אם כן יוצא שהאדם שהולך ומתגדל, הוא צריך בכל יום הכרה יותר גדולה בה'. אם כן בכל יום יש לו צווי מ"ה' אלקיך". שענין "אלקיך" פירוש, מה שהוא מכיר בה' באופן פרטי, שזהו "אלקיך" בלשון יחיד. וזה פירוש, "בכל יום יהיו בעיניך חדשים, כאילו בו ביום נצטוית עליהם". משום שבכל יום הוא צריך לקבל צווי ממדרגה יותר גבוהה, שפירושו ששם ניכרת ביותר גדלותו של השם יתברך.

חזרה לראש הדף
Site location tree