אתה נמצא כאן: קבלה לעם / ספריית כתבי מקובלים / הרב ברוך שלום אשלג / כתבי רב"ש / דרגות הסולם / מאמרים 401-600 / 474. וישמע הכנעני מלך ערד
הרב ברוך אשלג (1991-1907)

474. וישמע הכנעני מלך ערד

וילך תש"מ

"אהרן דרועא ימינא דישראל הוי, והיינו דכתיב, וישמע הכנעני מלך ערד". ובהסולם שם "והיינו שכתוב, וישמע הכנעני מלך ערד... כי בא ישראל דרך האתרים וילחם בישראל וישב ממנו שבי. דרך האתרים, פירושו, שישראל היו כאדם ההולך בלי זרוע וסומך עצמו בכל מקום ומקום. כי אתרים פירושו מקומות. ואז, וילחם בישראל וישב ממנו שבי. בא וראה, אהרן היה זרוע ימין של הגוף, שהוא תפארת, ועל כן כתיב, מוליך לימין משה זרוע תפארתו, ומי הוא - אהרן, שהוא זרוע הימין של תפארת" (זהר).

הנה אהרן ידוע שנקרא שושבינא דמטרוניתא. היינו בכדי לקבל על עצמם עול מלכות שמים, היו צריכים למדתו של אהרן, הנקרא חסד, שהוא בחינת "כי חפץ חסד". שפירוש, שבאיזה מצב שהוא נמצא, הוא שבע רצון, מטעם שקבלת עול מלכות היא מצד החסד, ולא מצד החכמה, אלא למעלה מהדעת.

כי הכלים דהשפעה, בין במוחא ובין בליבא, הם בבחינת "כי חפץ חסד הוא". ואין לו שום צורך לאיזו סמיכה ויסוד מוצק, בכדי שיבנה עליו את המלכות שלו. אלא בלי שום סמיכה על שום מקום וראיה, בבחינה זו הוא הולך ולוחם את מלחמת היצר. ואז אין הסטרא אחרא יכולה לפגוע בו, כי אין לה מקום אחיזה להאחז שם, במקום ההוא שיש לו סמיכה, ולבטל את הסמיכות שלו, כיון שאין לו סמיכה בשום מקום. לכן אין הסטרא אחרא יכולה לכבוש איזה מקומות שהוא רכש שם את הסמיכה שלו, כיון שבחינה זו נקרא "תולה ארץ על בלי מה".

לכן כשלא היה להם מדת אהרן, שהוא חסד, אלא הם באו דרך האתרים, היינו שבאו לקדושה דרך סמיכה בהרבה מקומות, לכן היה לסטרא אחרא יכולת להלחם בישראל. כמו שכתוב "וילחם בישראל וישב ממנו שבי". מה שאם כן במדת אהרן, שהיא חסד, ואין שום מקום, אז אין לה שום אחיזה. וזה נקרא "תולה ארץ", היינו בחינת המלכות שלו, "בלי מה", בלי שום מקום.

חזרה לראש הדף
Site location tree