אתה נמצא כאן: קבלה לעם / ספריית כתבי מקובלים / הרב ברוך שלום אשלג / כתבי רב"ש / דרגות הסולם / מאמרים 401-600 / 480. המקום אשר יבחר ה'
הרב ברוך אשלג (1991-1907)

480. המקום אשר יבחר ה'

"והיה המקום אשר יבחר ה' אלקיכם לשכן שמו שם, שמה תביאו את כל אשר אנכי מצוה אתכם, עולותיכם וזבחיכם ומעשרותיכם ותרומת ידכם, וכל מבחר נדריכם אשר תדרו לה'" (דברים י"ב, י"א).

ויש לשאול, לפי שהתורה הקדושה היא נצחית, ואם כן בזמננו מהו המקום אשר בחר ה' לשכן שמו שם. ועוד יש לשאול מהו הרמז של המקום הזה אשר בחר ה', והלא "את השמים והארץ אני מלא". והקושיא הזאת שאל כותי אחד את רבי מאיר (ברב"ה פר' ד') וזו לשונו, "אפשר שכתוב בו את השמים ואת הארץ אני מלא, היה מדבר עם משה מב' בדי הארון. אמר לו הביא לי מראות גדולות, אמר לו ראה בבואה שלך בהן. ראה אותה גדולה. הביא מראות קטנות, אמר לו ראה בבואה שלך בהן. ראה אותה קטנה. אמר לו מה אם אתה שאתה בשר ודם אתה משנה את עצמך בכל מה שתרצה, מי שאמר והיה העולם ברוך הוא על אחת כמה וכמה, כשהוא רוצה, הלא את השמים ואת הארץ אני מלא, וכשהוא רוצה מדבר עם משה מב' בדי הארון", עד כאן לשונו.

וגם את המשל הזה יש להבין מה התשובה, שלכאורה אין המשל דומה לנמשל. הבבואה שבתוך המראה זהו דבר שחוץ ממנו, אבל באדם עצמו ודאי שיש לו מדה, או שהוא קטן או שהוא גדול.

והענין, "המקום אשר בחר ה"', הוא בחינת השפעה במוחא וליבא. ו"שמה תביאו", היינו כל המצוה שצריך להביא את המצוות ומעשים טובים שיש להאדם. מה שאם כן בשאר המקום, אין ה' שורה, היינו שאין שום התגלות. וזה דווקא מב' בדי הארון.

שענין ב' בדי הארון הוא בחינת אהבה ויראה, שהוא ענין עשה ולא תעשה, וזה על דרך "אנכי", ו"לא יהיה לך". שדוקא על ב' אלה התגלתה השכינה, הנקראת בחינת "ארון". וזהו "ארון נושא את נושאיו", היינו שאין האדם מקבל את השכינה הקדושה, אלא השכינה הקדושה מקרבת את האדם, ואז האדם יכול לעשות הכל בבחינת השפעה.

וענין מראה, היינו התגלות ה', נקרא שזה "במראה ולא בחידות".

חזרה לראש הדף
Site location tree