אתה נמצא כאן: קבלה לעם / ספריית כתבי מקובלים / הרב ברוך שלום אשלג / כתבי רב"ש / דרגות הסולם / מאמרים 401-600 / 498. והיה אם שמוע תשמעו
הרב ברוך אשלג (1991-1907)

498. והיה אם שמוע תשמעו

"והיה אם שמוע תשמעו". אם שמעת בעולם הזה, תשמע לעולם הבא מפי הקדוש ברוך הוא.

"והיה אם שמוע תשמע בקול ה' אלוקיך, לשמור לעשות את כל מצוותיו, אשר אנכי מצווך היום, ונתנך ה' אלקיך עליון על כל גויי הארץ". אמר רבי לוי, מה עליון כעליון הזה, אם זכית, הרי אתה למעלה מארבע אצבעות, ואם לאו, למטה מארבע אצבעות.

ויש להבין, מהו הרמז למעלה מד' אצבעות. הנה כתיב, "כף אחת עשרה זהב מלאה קטורת", היינו שיהיה לאדם כף, היינו כלי, שיוכל לקבל בתוכה את השפע העליון, המכונה "זהב", מלשון זה-הב, שכמו כן מתוך האור תורה, צריך הכף, היינו החמישה האצבעות להיות מיוחד לכך.

אומר הזהר הקדוש, כוס של ברכה צריכים להחזיק בחמש אצבעות. וזה לשונו בהקדמת הזהר, "כשושנה בין החוחים, מה שושנה דחמש עלין תקיפין דסחרין לשושנה, ואינון חמש אקרין ישועות, והוא סוד "כוס ישועות אשא", דא כוס של ברכה, והוא סוד ה' פעמים אור, הנזכר במעשה בראשית. ואור הזה אתברי ואתגניז, שזה סוד מה שאמרו חז"ל (חגיגה יב) האור, שברא הקדוש ברוך הוא ביום א', היה אדם צופה בו מסוף העולם ועד סופו. נסתכל הקדוש ברוך הוא בדור המבול ודור הפלגה, וראה שמעשיהם מקולקלים, עמד וגנזו מהם".

חמש אצבעות הוא סוד כח"ב זו"ן. אם האדם מקיים "לשמור ולעשות", אזי הקדוש ברוך הוא עושה את הכתר למעלה מכולם, היינו שנותן הקדוש ברוך הוא כוח לשליטת הכתר או החסד, שהוא הנקרא כלי השפעה. ואם השליטה מסורה לבחינת מטה, היינו לבחינת מלכות, שהיא בחינת קבלה בלי חסדים, אז כבר יש פירוד ולא נקרא "כף אחת".

חזרה לראש הדף
Site location tree