אתה נמצא כאן: קבלה לעם / ספריית כתבי מקובלים / הרב ברוך שלום אשלג / כתבי רב"ש / דרגות הסולם / מאמרים 401-600 / 503. ענין שותפות
הרב ברוך אשלג (1991-1907)

503. ענין שותפות

"היום הזה ה' אלוקיך מצוך לעשות". זה שאמר הכתוב, "בואו נשתחוה ונכרעה ונברכה לפני ה' עושינו". והלא כריעה בכלל השתחויה, והשתחויה בכלל כריעה. ומה רוצה לומר, נשתחוה נכרעה נברכה. אלא צפה משה ברוח הקודש וראה, שבית המקדש עתיד להיחרב, והבכורים עתידין ליפסק עמד, והתקין לישראל, שיהיו מתפללים שלשה פעמים ביום, לפי שחביבה תפילה לפני הקדוש ברוך הוא מכל מעשים טובים ומכל הקורבנות, שכך כתוב, "תיכון תפילתי קטורת לפניך משאת כפי מנחת ערב". "ועשית אותם בכל לבבך ובכל נפשך". הרי הכתוב מזהיר לישראל ואומר להם: בשעה שאתם מתפללים לפני הקדוש ברוך הוא, לא יהיה לכם שתי לבבות, אחד לפני הקדוש ברוך הוא ואחד לדברים אחרים (מדרש תנחומא, כי תבוא).

ויש להקשות: אם האדם עוסק בפרנסה ובמסחר, אם כן הראש שלו מלא הרבה מחשבות, איך זה אפשרי, שיהיה בידו להתפנות לכמה זמן מכל המחשבות, שהוא עסוק בהם.

אלא כל עם ישראל הוא כגוף אחד. וכמו שיש בגוף הראש, וידים, ורגלים, שלכל אחד ישנו תפקיד מיוחד, ובכל זאת מה שהראש חושב, דהיינו אם יש בראש חשבונות טובות, אזי כל האברים הם בשמחה. ואם הראש בדאגות, אז המצב רוח הזה הוא בכל האברים. וזהו כמו שותפות, אם כל אחד ממלא את תפקידו, אזי כולם ששים ושמחים, כמו שכתוב, "אשר ברא אלקים לעשות", שבלי יגיעה אין שום דבר.

לכן הבעל הולך ומתיגע ומביא כסף, ואישתו לוקחת את הכסף ומתיגעת בזה, שהיא הולכת וקונה צרכי אוכל ומבשלת, ודואגת, שהמאכל יהיה בטוב טעם. ואזי שניהם ששים ושמחים. אם האישה מבשלת בטעם טוב, יש לבעלה תאבון לאכול, ואזי יש לבעל כוח ללכת לעסוק ולהביא כסף. וכמו כן, אם הרגלים הולכים לרחוב והידים קונים ונותנים את המזונות למוח, אזי יש כוח למוח לחשוב.

כמו כן שעם ישראל הם גוף אחד, אז אם אלה שעוסקים בסחורה ומתיגעים ותומכים בתלמידי חכמים, הנקראים "ראשי העדה", אזי התלמידי חכמים משפיעים את התענוג, במה שהם התיגעו כל היום והשיגו את הטעם בתורה ובמצוות - את הטעם הזה הם יכולים להשפיע לאלו התומכים. וגם כך בזמן שעוסקים בתפילה, שירגישו את טעם התפילה. וממילא, במקום שיש תענוג, הגוף מורגל להתפנות ממחשבות אחרות.

חזרה לראש הדף
Site location tree