אתה נמצא כאן: קבלה לעם / ספריית כתבי מקובלים / הרב ברוך שלום אשלג / כתבי רב"ש / דרגות הסולם / מאמרים 401-600 / 533. ה' מקרב האדם
הרב ברוך אשלג (1991-1907)

533. ה' מקרב האדם

עקב תשמ"ז

"והיה עקב תשמעון". ופרש רש"י, "אם המצוות קלות, שאדם דש בעקביו, תשמעון". המפורשים הקשו, מדוע כתוב רק את המשפטים ולא חוקים גם כן. ומתרצים, "עקב" כולל החוקים, ורמז בלשון עקב (כן מתרץ ה"כלי יקר"), לפי שהשטן והאומות העולם מונים עליהם מצד שאין טעמם נודע, ומסיבה זו בני אדם נוהגים בהם קלות ראש ודשים אותם בעקב ועל כן הזכירם בלשון עקב, ולא בלשון חוקים.

וכוונתו על ענין האמונה, שאומות העולם טוענים, שהכל צריך להיות בידיעה, היינו בזמן שאדם צריך לקיים תורה ומצוות בשלא על מנת לקבל פרס, את זה הגוף לא מבין, ושואל, מה המצוות הזאת, מה טעם יש בעשייתן, אם הגוף לא מקבל עבור זה שום תמורה. לכן כל העולם מזלזלים בזה, לכן יש צווי על זה בלשון "עקב". שהאדם, הרוצה להגיע להמטרה, הוא לא צריך להסתכל על מה שכל העולם רודף אחר למלאות רצונות הגוף, אלא צריך להשתדל למלאות רצון ה', היינו שכל רצונו יהיה בכדי למלא נחת רוח לה'.

ואם האדם יאמר, שזה קשה ללכת בדרך הזה, אז התורה מבטיחה לנו, ושמר ה' אלקיך וכו', היינו שה' ישמור את האדם, הרוצה להגיע לאמת, שיכול להגיע לזה. וזה פירוש, "קרוב ה' לכל אשר יקראוהו באמת". היינו מי שמתפלל לה', שרוצה ללכת בדרך האמת, אז קרוב ה', היינו שה' מתקרב אליו. פירוש הדבר, שה' נותן לו כוח, שיוכל להיות בהשתוות הצורה עם ה'.

חזרה לראש הדף
Site location tree