אתה נמצא כאן: קבלה לעם / ספריית כתבי מקובלים / הרב ברוך שלום אשלג / כתבי רב"ש / דרגות הסולם / מאמרים 401-600 / 534. ענין חתן
הרב ברוך אשלג (1991-1907)

534. ענין חתן

זהר עקב תשל"ז

הענין מה שצריכים כל כך לשמח את החתן, הנה "חתן" הוא מלשון נחות דרגה, כמו שאמרו חז"ל, "נחות דרגה נסיב איתתא".

הנה כל השמות הקדושים הם אינם בבחינת עצמותו יתברך, כי לית מחשבה תפיסה ביה כלל, אלא כל השמות הם מה שהשיגו, כמו שאמר הרמב"ם, "מה שלא נשיג לא נדעהו בשם". אלא כל השמות הם לפי מה שהשיגו אותו, היינו מי שקבל בחינת חכמה מה', אז הוא קורא לה' בשם "חכם", ומי שקבל מה' בחינת גבורה, הוא מכנה לה' בשם "גיבור", וכן הלאה. ובזה יובן לנו מה שאמרו חז"ל, "למה נקרא אנשי כנסת הגדולה, משום שהחזירו עטרה ליושנה, היינו שדניאל וירמיהו לא יכול לומר הגיבור והנורא, ואנשי כנסת הגדולה כן אמרו", כמבואר במסכת קידושין.

לכן, כשאנו אומרים, חתן מלשון נחות דרגה, זה בזמן שהאדם לא מרגיש את גדלות ה', משום שהאדם הוא בשיפלות המצב, שהאדם בעצמו הוא בבחינת נחות דרגה, אז הוא מכנה לה' בשם חתן.

כמו שאמרו חז"ל, "תלמיד שגלה גולה רבו עמו". ופירש אאמו"ר זצ"ל, בזמן שהאדם נמצא בבחינת "גלות", היינו שהקדושה זרקה אותו לחוץ מארץ ישראל, אז אומר, שגם רבו הוא גם כן כמוהו. שאומר, שגם רבו הוא בשיפלות, לכן אין רבו יכול לעזור לו, להוציא אותו ממצבו, שבו הוא נמצא. לכן חייב אדם לשמח את החתן, היינו שגם אז האדם צריך להיות עובד ה' בשמחה. לכן בגמר התיקון, שהכל יתוקן, אז יהיה "ומלאה הארץ... וכולם ידעו אותו מקטנם ועד גדלם", היינו, אפילו שהיה מקודם בבחינת נחות דרגה יתוקנו אז.

וזה ענין "ישיש עליך... כמשוש חתן על כלה", שאפילו הנחות דרגה יזכה לשמחה, מטעם שהכל יתוקן. וזה ענין שאנו צריכים להרבות בשמחת חתן, שענף הגשמי מרמז על רוחניות, שהוא ענין, שהאדם צריך להשתדל דווקא בזמן שנמצא בנחות דרגה, להרבות בשמחה, כאילו היה שלם בתכלית השלמות.

חזרה לראש הדף
Site location tree