אתה נמצא כאן: קבלה לעם / ספריית כתבי מקובלים / הרב ברוך שלום אשלג / כתבי רב"ש / דרגות הסולם / מאמרים 401-600 / 551. תורה תבלין
הרב ברוך אשלג (1991-1907)

551. תורה תבלין

"ואמר רבי, אסור לו לאדם להתפלל על הרשעים שיסתלקו מן העולם, שאלמלא סלקו הקדוש ברוך הוא לתרח מן העולם, כשהיה עובד עבודה זרה, לא בא אברהם אבינו לעולם, ושבטי ישראל לא היו, והמלך דוד, ומלך המשיח, והתורה לא נתנה, וכל אותן הצדיקים והחסידים והנביאים לא היו בעולם" (זהר וירא ק"ה ע"א).

היינו על דרך המוסר, בזמן שיש לאדם מדות רעות ומחשבות זרות, אל יתפלל עליהם שה' ימית אותם, אלא שהם צריכים להיות בעולם, כדי שיהיה מקום לבחירה. כי זמן הבחירה נקרא זמן של טרחא. וזה פירוש שתרח הוליד את אברהם, כי דווקא על ידי היגיעה זוכים לבחינת שלימות, הנקרא אברהם. וכמו כן כל שלימות של שאר הצדיקים, כי "לפום צערא אגרא".

וכמו כן, לא ניתנה תורה, כי ענין התורה הוא כמו שאמרו חז"ל, "בראתי יצר הרע בראתי תורה תבלין", נמצא דווקא בזמן שישנו באדם אלו הרשעים, אז הוא נצרך לתורה, כמו שאמרו חז"ל, "המאור שבה מחזירו למוטב".

ועל דרך זה יש לפרש ענין טענת המלאכים, שאמרו, "תנה הודך על השמים" והשיב להם, "כלום יש בכם יצר הרע". ויש לשאול, וכי התורה הוא דבר מצומצם, שלא יכול להתחלק בין למלאכים ובין לאנשים למטה בארץ.

ויש לומר, שטענת המלאכים שדווקא התורה שייכת למלאכים. כי תורה דבר נשגב, כי דווקא מי שהוא בבחינת מלאך, יש לו שייכות לתורה. וה' השיב להם, אדרבה, כי מי שיש לו יצר הרע יש לו שייכות לתורה, כי התורה הוא בחינת תבלין ליצר הרע, מה שאין כן למלאכים אין שייכות לתורה, כי אין להם כלי קבלה.

חזרה לראש הדף
Site location tree