אתה נמצא כאן: קבלה לעם / ספריית כתבי מקובלים / הרב ברוך שלום אשלג / כתבי רב"ש / דרגות הסולם / מאמרים 401-600 / 552. הבא לטהר מסייעים אותו (א')
הרב ברוך אשלג (1991-1907)

552. הבא לטהר מסייעים אותו (א')

מוצש"ק נח

"הבא לטהר מסייעים אותו". עיקר הכוונה, הבא לטהר, הוא במעשה. ומסייעים אותו, על המחשבה. כי רק על בחינת מעשה יש ביד האדם להתגבר, אבל לא על הכוונה.

וזה פירוש, "וברכתיך בכל אשר תעשה", כי רק על העשיה שייך צווי, מה שאין כן על הכוונה אינו ברשותו של האדם. וזהו רק ביד הקב"ה, שהוא נותן את הכוונה האמיתית לאדם. לכן נקרא זה שמסייעים אותו, היינו שהבחירה, שניתן לאדם, נאמר רק על המעשה ולא על הכוונה.

וזה ענין "נעשה ונשמע". שבזמן שהאדם מקיים את המעשה, אז הקדוש ברוך הוא נותן את הכוונה, שהוא בחינת נשמע. וזה ענין, שתפילה בלא כוונה כגוף בלי נשמה.

וזה ענין ג' שותפין באדם, הקדוש ברוך הוא ואביו ואמו, הקדוש ברוך הוא נותן הנשמה, היינו הכוונה, ואבא ואמא נקרא כוח המשפיע וכוח המקבל, שעל ידי שני כוחות אלו נולד מעשה. היינו, שכח המשפיע הוא העושה את המעשה, וכוח המקבל לא נותן לו לעשות את הדבר דלהשפיע. לכן יש לו אז מקום בחירה. וצריך להגביר את הימין על השמאל, היינו את כוח המשפיע על הכוח דלקבל. אבל זה נקרא רק מעשה, שהוא בחינת תפילה בלי כוונה. וכוונה נקרא הנשמה, זה נותן הקדוש ברוך הוא. ועל ידי ג' כוחות אלו נולד האדם. מה שאין כן במקום שאין לו מקום לבחירה, אז אין הוא זקוק לסיוע מהקדוש ברוך הוא, לכן אין לו נשמה. נמצא שאי אפשר שנברא אדם, רק על ידי ג' כוחות אלו.

וזה, אבא נותן את הלובן והאמא האודם. דענין לובן כמו שכתוב "אם יהיו חטאיכם כשני, כשלג ילבינו", ד"לובן" שייך בזמן שיש לו תשוקה לתורה ומצוות. ו"אודם" הוא כינוי לחטאים כנ"ל, "אם יהיה חטאיכם כשני" דבחינת אמא, שהיא בחינת נקבה, היינו הרצון לקבל, אין לו צורך וחשק בעשיית מצוות. ודווקא על ידי ב' כוחות אלו יוצא בחינת אדם, ואז הקדוש ברוך הוא נותן לו בחינת נשמה, היינו הכוונה הנקרא בחינת שמיעה. כמו שכתוב "סוף דבר הכל נשמע, את אלקים ירא ואת מצוותיו שמור כי זה כל האדם", ודרשו חז"ל כל העולם לא נצטווה אלא לזו. ויש להבין את המשמעות של "הכל נשמע". ויש לפרש, שענין שמיעה נקרא בחינת טעמי תורה וטעמי המצוות, וזה זוכין דווקא על ידי עשיה שזה ענין "נעשה ונשמע". וזה פירוש "סוף דבר", היינו שבסופו של דבר זכה לבחינת "נשמע". ואנו צריכים לעסוק כך ב"את אלקים ירא" וכו', היינו בבחינת עשיה שנקרא יראת שמים.

חזרה לראש הדף
Site location tree