אתה נמצא כאן: קבלה לעם / ספריית כתבי מקובלים / הרב ברוך שלום אשלג / כתבי רב"ש / דרגות הסולם / מאמרים 401-600 / 560. תולדות
הרב ברוך אשלג (1991-1907)

560. תולדות

עיקר העבדות היא בבחינת "עמי אתם בשותפות", כי לולי זה, היה אדם יכול להיות כדבובתי דבת יומא, שבבוקר נולד ובערב הוא מת, היינו כי מצד ה' יתברך האדם יכול לקבל את המגדל מלא כל טוב ביום אחד. אם כן למה צריך האדם ע' שנה, ובכל שנה שנ"ה ימים, זהו מטעם שעמי אתם בשותפות. "גרגרן לא עלתה בידו, אלא רגזנותא", היינו הרצון לקבל, שזהו שייך לאדם, שאצלו יתברך אינו נמצא מין כזה.

ובכדי שהאדם יהפוך אותו לקדושה, והאדם משמש עמו בכל פעם ופעם עם אותו העבודות שעשה אתמול עושה היום ומחר גם כן, עד שנמאסת בעיניו ומתחבר לקדושה, שזה ענין, "אז יודע בין עובד ה' ללא עבדו", היינו משום ששניהם עושים אותו הדברים, ואותה השטותים, אלא שזה מביא כל השטותים לקדושה, שזה ענין "הבל הבלים אמר קהלת", היינו שהקהיל כל אותם הבלים לקדושה, שמהם באים יחודים גדולים, ששורש כל הבלים הוא הצפר-דע, אלא על ידי ההכאות נתרבו, כמו שכתוב "ובאו בביתך ובמעיך", שהשרש הוא בחינת ידיעה כל ועשיה, שזה נוהג בין במוחא ובין בליבא, שברוחנית מוחא וליבא חד הוא.

אלא אצל האדם נראים כשנים, שזה ענין שליצני הדור היו אומרים שמאבימלך נתעברה שרי, היינו שיצחק הוא בן אבימלך, שהוא בחינת נכרי ולא בן אברהם, שהוא אב האמונה, אלא שהוא מה שעושה, הוא רק מבחינת שמיעה, שקודמו לעשיה.

לכן צר הקדוש ברוך הוא קלסתר פניו של יצחק דומה לאברהם, היינו "פנים" נקרא השרש של הבינה, שכל היסוד שלו הוא רק בבחינת שמיעה, אלא שהוא על מנת להשפיע שליצני הדור היו רואים, שיצחק עושה בבחינת הקבלה, היינו בבחינת שמיעה ולא ניכר בין מי שעושה בקבלה על מנת להשפיע או בקבלה לעצמו.

וזה ענין שהוא העלה כל ההבלים והשטותים לקדושה כנ"ל, שהוא בחינת "עמי אתם בשותפות", שהוא עשה מקודם את העשיה בשלמות, שזה סוד "לא בסבי טעמא", היינו אברהם היה רק בחינת "טעמו וראו כי טוב ה'", "ולא בדרדקי עצה", שהוא תיקון בבחינת עצה, כמו שכתוב "ויחץ את העם לשני מחנות", היינו שחילק בין אוהל לאה לאוהל רחל, נמצא שעדיין אין שלימות. מה שאין כן יצחק אמר סדר כל ההבלים, היינו חשבון השינה וצלייה ואכילה וכולם העלה לקדושה. על זה אמר, "פלגא עלי ופלגא עליך", היינו שנעשה שותף למעשי בראשית.

חזרה לראש הדף
Site location tree