אתה נמצא כאן: קבלה לעם / ספריית כתבי מקובלים / הרב ברוך שלום אשלג / כתבי רב"ש / דרגות הסולם / מאמרים 401-600 / 570. השגה כללית ופרטית
הרב ברוך אשלג (1991-1907)

570. השגה כללית ופרטית

יש הבחן לראיה והשגה כללית להשגה פרטית. השגה כללית נקרא, שבאופן כללי הוא משיג את הדבר. למשל כשאדם רואה מרחוק עיר גדולה וראה מרחוק שאנשים מסתובבים בעיר, ורואה סימנים של בתים, זה נקרא ראיה כללית, היינו שכל הפרטים נכללים בעיר. זאת אומרת אפילו אחר כך שמתקרב להעיר, ונכנס בתוכה, ורואה כל פרט ופרט בפני עצמה, היינו היופי של העיר, צורת הבתים, והגנים, והמגדלים, ועושרה של העיר, יש לה הרבה בתי חרושת, והרבה חנויות, מלא כל טוב מכל מיני סחורות, שישנם בעולם, הרבה בנקים, ואופי של האנשים, אנשים טובים ורעים, חכמים ועמי הארץ, יופי של אנשים קטנים או גדולים וכדומה - אבל מכל מקום לא ניתוספו לו על הכלל שום דבר, היינו שמרחוק היה רואה עיר, וגם עכשיו.

וכששואלים אותו, אפוא היית, הוא משיב להם, אני הייתי בעיר, היינו הן מרחוק והן מקרוב, הכל היא אותה עיר. ורק התועלת הוא מהפרטים, שיש לו עכשיו ההתפעלות ממה שראה בתוך העיר, מה שלא היה לו מקודם, הגם כשהיה מחוץ לעיר, היה יודע שיש הרבה פרטים, מכל מקום ההתפעלות לא היתה לו, כשהיה בעיר היה לו היכולת ליהנות מכל הפרטים, מה שאין כן מהכללות של העיר לא היה יכול ליהנות.

היוצא מזה, שהשגה פרטית הוא עיקר הנאה והחמדה. שמביאו לו חיות מזה שנודע לו הפרטים, מה שאין כן מהכלל. ודבר זה נוהג בכל מצב ומצב, בין לטוב ובין לרע, כי בזמן שרואה איזה מצב של רע באופן פרטי, אז הוא מתפעל מהרגש הרע, ויש לו האפשרות לתקנו, שהרגשת הרע מביאו לידי גלוי כוחות נעלמים, שמוציאם לפועל ומטכס עצות עמוקות, איך להינצל מהרע.

כמו כן ממצב טוב, פירוש שבאופן כללי הוא יודע, שיש לו כל טוב, מכל מקום הרגש וההתפעלות כמה שיכול ליהנות אין לו, מסיבת שחסר לו הפרטים מכל הדברים. ולכן אין הוא יכול לתת השבח וההודאה לה', כמה שצריך לתת.

והיות שעיקר גדלות האדם תלוי בהשגותיו, ולא הושג לאדם רק בזמן אם הוא נותן ההלל וההודאה לפי ערך ההשגה שנתנו לו, לכן הוא צריך להשתדל בכל פעם להכנס לתוך הפרטים, בכדי שיוכל להתפעל מהפרטים, ויהיה לו היכולת לתת השבח וההודאה הראוי, ואז הוא יעלה מעלה מעלה.

חזרה לראש הדף
Site location tree