אתה נמצא כאן: קבלה לעם / ספריית כתבי מקובלים / הרב ברוך שלום אשלג / כתבי רב"ש / דרגות הסולם / מאמרים 401-600 / 573. ויראו ממך
הרב ברוך אשלג (1991-1907)

573. ויראו ממך

"וראו כל עמי הארץ, כי שם ה' נקרא עליך, ויראו ממך" (מנחות ל"ה ע"ב). תניא רבי אלעזר הגדול אומר, אלו תפילין שבראש. ובתוספות שם, פירש בקונטרס, שכתב עליהם רוב השם ש' וד', ונראה דד' וי' שברצועות לאו אותיות גמורות הן ולא חשיבי מן השם של שד"י. ואומר התוספות, שהטעם הוא, משום דתפילין של ראש נראין יותר משל יד, דשייך בהו "וראו", אבל תפילין של יד צריכים להיות מכוסים, דדרשינן "לאות על ידכה", לך לאות ולא לאחרים לאות. ש' של תפילין הלכה למשה מסיני, כתב בשימושא רבא, דתפילין צורה דשין דימינא ג' רישי, ודשמאלא ד' רישי.

ויש לשאול:

א) מדוע של ראש מגולים ושל יד צריך להיות מכוסים.

ב) מדוע בימין הם ג' רישי ובשמאל ד'.

ג) והלא לא מצינו שעמי הארץ יראו מהתפילין שבראש.

הנה בברכות (דף ו'), ואמר רבי חלבו, אמר רב הונא, כל שיש בו יראת שמים דבריו נשמעים, שנאמר, "סוף דבר הכל נשמע את אלקים ירא, ואת מצוותיו שמור, כי זה כל האדם". ולפי זה יש לשאול:

א) הלא למה עד היום, שהיו לנו כל כך הרבה צדיקים, שהיתה להם יראת שמים, ומדוע לא החזירו את הכלל ישראל לתשובה.

ב) מהו המשמעות מהפסוק, "סוף דבר", למי שיש בו יראת שמים דבריו נשמעים.

ויש לומר על דרך העבודה, שכוונת הפסוק הוא לגבי הפרט בעצמו.

חזרה לראש הדף
Site location tree