אתה נמצא כאן: קבלה לעם / ספריית כתבי מקובלים / הרב ברוך שלום אשלג / כתבי רב"ש / דרגות הסולם / מאמרים 401-600 / 574. כי תבא
הרב ברוך אשלג (1991-1907)

574. כי תבא

"וראו כל עמי הארץ, כי שם ה' נקרא עליך ויראו ממך" (כי תבוא כ"ח, י'). "וראו... ותניא רבי אליעזר הגדול אומר, אלו תפילין שבראש. ופירשו בתוספות, היות שיש בהם רוב של שם שד"י, ש' בבתים וד' ברצועות (ברכות ד' ו' ע"א).

היינו שהמשמעות "וראו כי שם ה'" הכוונה לתפילין של ראש, שרואים שם את השם הרוב של שם שד"י. ותוספות מקשה קושיא (משבת כ"ח), דקאמר שם, מן המותר בפיך ולא מפיק רצועות, ועוד, במגילה (כ"ו) קרי לרצועות תשמישי קדושה בעלמא. אם כן משמע שהד' שישנו ברצועות לא נכנס בעיקר תפילין של ראש. אם כן מהו המשמעות מפסוק "וראו", שקאי על תפילין שבראש. וכן נותן טעם, שהוא בגבהו של ראש ונראין, דשייך בהו וראו, אבל תפילין של יד מכוסין, דכתוב "לך", לאות על ידך ולא לאחרים.

ויש לשאול, מדוע תפילין של יד צריכים להיות מכוסין, ושל ראש לא.

מאאמו"ר- תפילין של ראש בחינת תורה ותפילין של יד בחינת אמונה.

חזרה לראש הדף
Site location tree