אתה נמצא כאן: קבלה לעם / ספריית כתבי מקובלים / הרב ברוך שלום אשלג / כתבי רב"ש / דרגות הסולם / מאמרים 401-600 / 578. מחצית השקל (ב')
הרב ברוך אשלג (1991-1907)

578. מחצית השקל (ב')

מוצש"ק חדש אדר תשל"ז

ענין של מחצית השקל, שצריך להיות דווקא מחצית ולא רבע ולא שלם, לפי מה שמבואר בזהר הקדוש, שענין שקל, היינו משקל, מה שצריכים לשקול.

ולפי זה יש להבחין, שענין "שקל" מה שהאדם צריך לשקול את מעשיו, הוא לעשות בחירה, היינו, שאין האדם יכול לבוא בטענות, שהוא עני בדעת ובמידות, זאת אומרת שנברא בלי כשרון ובלי מדות טובות, שלכן קשה לו ביותר ללכת בדרך הישרה. מה שאין כן החברים שלו, שנבראו כעשירים, היינו בעלי כשרונות נעלות ומצד הלידה יש להם מידות טובות, לכן יותר קל להם להכריע את עצמם לכף טובה.

על זה בא הפסוק ואומר לנו, "העשיר לא ירבה", היינו העשירות לא מרבה לו, שנותן לו יותר הכשרה וכוח להכריע לטובה. "והדל לא ימעיט", היינו הדלות שלו לא ממעט אותו מלתת כוחות להכריע לכף טובה. אלא בענין הכרעה כולם שווים. היינו השקל, שאדם שוקל מעשיו, ומחשבותיו, ורצונות - הם תמיד רק מחצית, משום כמאמר חז"ל "כל הגדול מחברו יצרו גדול הימנו" (סוכה נ"ב).

כי בכדי שיהיה בחירה, צריכים להיות משקל שווה, כי בזמן שב' כפות המאזנים שווים, אז שייך לומר, שיש בידו להכריע. מה שאין כן, אם יש רוב ומיעוט, לא שייך לומר להכריע. וזה על דרך שאמרו חז"ל "לעולם יראה אדם את עצמו חציו חייב וחציו זכאי" (קידושין דף מ'). כי רק אז שייך לומר הכרעה.

וזה ענין דווקא "מחצית השקל", שזה בא ללמדנו, כי תמיד יש לאדם רק מחצית, משום כשיש לו מיעוט טוב, אז יש לו מיעוט רע, וכשיש לו הרבה טוב, אז יש לו כנגדן הרבה רע, שזה ענין "זה לעומת זה עשה אלקים".

חזרה לראש הדף
Site location tree