אתה נמצא כאן: קבלה לעם / ספריית כתבי מקובלים / הרב ברוך שלום אשלג / כתבי רב"ש / דרגות הסולם / מאמרים 401-600 / 581. המעשה הוא המכריע
הרב ברוך אשלג (1991-1907)

581. המעשה הוא המכריע

מוצש"ק וירא תשל"ו

בזהר וירא: אמאי באלוני ממרא ולא באתר אחרא. ומשיב, אלא משום שנתן לו עצה על ברית מילה שלו, כי בשעה שאמר הקדוש ברוך הוא לאברהם, שימול את עצמו, הלך אברהם להתיעץ עם חבריו. אמר לו ענר, אתה כבר יותר מתשעים שנה, ואתה תצער את עצמו.

אמר לו ממרא, זכור את היום שהשליכו הכשדים אותך בכבשן האש, ואותו הרעב שעבר על העולם... ואת אלו המלכים שרדפו אנשיך אחריהם, והכית אותם, והקדוש ברוך הוא הצילך מכולם... קום עביד פקודא דמארך, פירוש, "קום עשה מצות רבונך".

ויש להבין את קושית העולם: איך אפשר להיות, שהקדוש ברוך הוא יגיד לאברהם שימול, והוא הולך לשאול עצה, אם ישמע בקול ה', היתכן. ועוד יש לשאול, איזה עצה נתן לו יותר מחברו ענר, הלא שניהם יעצו לו. ועוד לפי מה שמבואר (במדרש רבה מ"ב), שענר ואשכול יעצו לו שלא לימול, וממרא יעץ לו שכן למול, אם כן איך קבל הכרעתו של ממרא, הלא הוא היה אחד נגד שנים.

ואפשר לפרש, כי זה שאמר לו הקדוש ברוך הוא, שימול את עצמו, זה שייך לגוף שלו, שיקיים את מצות ה'. והיות שיש לאדם יצר טוב ויצר הרע, הלא הוא מוכרח לראות, שהגוף יסכים לעשות את המצוה.

וזה נקרא שהלך לשאול לחבריו, היינו היצר טוב והיצר הרע. אם כן, שזה אומר כולה שלי, וזה אומר כולה שלי, אם כן איך יכול להכריע, היינו שכל אחד נותן להבין, שהצדק עמו. אם כן היה צריך לעצה, איך לנצח את היצר הרע, כי שניהם נותנים להבין את שיטתם שהם מדברים לענין.

וזה יכול להבין לפי מה שמבואר "לעולם יראה אדם את עצמו חציו חייב וחציו זכאי, עשה מצוה אחת וכו', עשה עבירה" וכו' (קידושין דף מ').

אם כן אם זה חציו וחציו, מי יכול להכריע. אלא התשובה "עשה". היינו לא יכול להכריע, רק עם מעשה ולא עם שכל. היינו איזה מעשה, שהוא עושה אותו כך מתגלה לו אחר כך השכל, אם מעשה טוב או להפך. וזה ענין שממרא נתן לו עצה על ברית מילה, שאמר לו "קום ועשה מצות רבונך", היינו תעשה מעשה, ואז תבין שהצדק עם היצר טוב ולא עם היצר הרע. נמצא שהעצה, הכוונה על ה"עשיה".

חזרה לראש הדף
Site location tree