אתה נמצא כאן: קבלה לעם / ספריית כתבי מקובלים / הרב ברוך שלום אשלג / כתבי רב"ש / דרגות הסולם / מאמרים 401-600 / 593. אל יתרצה לחבירו בשעת כעסו
הרב ברוך אשלג (1991-1907)

593. אל יתרצה לחבירו בשעת כעסו

אל יתרצה לחבירו בשעת כעסו. מטעם כיון שבא לכלל כעס, בא לכלל טעות, ואינו יכול להבין שום דבר בלי טעות.

"ישא ה' פניו אליך". וכתוב אחר אומר, "אשר לא ישא פנים", כאן כשעושים רצונו, וכאן כשאין עושים רצונו (מדרש רבה נשא דף מ"ד י"א, ז). וקשה: כשעושים רצונו למה נצרך נשיאת פנים.

ויש לפרש, מהו "עושים רצונו". ידוע שרצון ה' הוא להשפיע. וכשהתחתונים עושים מעשים להשפיע, זה נקרא עושים רצונו. ואז יש ענין השתוות הצורה. אז ה' יכול לתת להם בחינת נשיאת פנים, הנקרא בחינת גילוי פניו יתברך, היינו שנעבר מהם את הצמצום וההסתר, שהיה שורה עליהם.

מה שאין כן כשאינם עושים רצונו, היינו כשאינם משתדלים בענין רצון להשפיע, שזהו רצונו של מקום, אם כן אין כאן ענין של השתוות הצורה, אז מוכרח להיות בחינת העלם והסתר זה נקרא "אשר לא ישא פנים", אלא אחוריים, שאינו מאיר להם.

וכמו כן יש לפרש על עזרה מעם ה', למי נותן עזרה, למי שעושה רצונו של מקום. שיש לפרש, שענין "עושה" פירושו כמו עשייה, היינו עבודתו היא שהוא משתדל, שיהיה לו רצונו של מקום, היינו שהוא משתדל להשיג את הרצון להשפיע. אז ה' ישא פניו אליו, לעזור לו להגיע ולהשיג את הרצון להשפיע, שזה נקרא "הבא לטהר מסייעין אותו".

מה שאין כן בזמן שאין עבודתם לעשות רצונו של מקום, שכל עבודתם הוא רק ברצון לקבל, אז נאמר "אשר לא ישא פנים", היינו שלא מקבל עזרה מלמעלה, שהרצון לקבל ישלוט עליהם. אלא כמו שכתוב, "הבא לטמא פותחים לו", ולא מסייעים אותו. וזה נקרא "אשר לא ישא פנים", היינו שאינו עוזר להם.

חזרה לראש הדף
Site location tree