אתה נמצא כאן: קבלה לעם / ספריית כתבי מקובלים / הרב ברוך שלום אשלג / כתבי רב"ש / דרגות הסולם / מאמרים 601-800 / 603. בקיר שרי שכינתא
הרב ברוך אשלג (1991-1907)

603. בקיר שרי שכינתא

בני ראם שבת נחמו תשכ"ג

"רבי יוסי פתח, "ויסב חזקיהו פניו אל הקיר ויתפלל אל ה'"... הדא הוא דכתיב, "כי מכבדי אכבד ובוזי יקלו", האי מאן דאסתכל בשכינתא בשעתא דאיהו מצלי, והאיך יכול לאסתכלא בשכינתא, אלא למנדע דודאי שכינתא קיימא קמיה, הדא הוא דכתיב "ויסב חזקיהו פניו", דתמן שארי שכינתא, בגין כך לא בעיא למהוי חוצץ בינו ובין הקיר" (זהר ואתחנן).

יש לשאול:

א) מהו הסמיכות, "ויסב חזקיה" ל-ואתחנן.

ב) מהו התירוץ על הקושיא, ואיך יכולים לאסתכלא בשכינתא, בזה שאומר, אלא למנדע דודאי שכינתא קיימא קמיה.

ג) מהו הפירוש דתמן שרי שכינתא, היינו בקיר. וכי דווקא בקיר שרי שכינתא, הלא "מלוא כל הארץ כבודו". כמו כן, מהו הפירוש שלא יהיה חוצץ, אם יש איזה חציצה כבר זה מפסיק מהשכינה?

חזרה לראש הדף
Site location tree