אתה נמצא כאן: קבלה לעם / ספריית כתבי מקובלים / הרב ברוך שלום אשלג / כתבי רב"ש / דרגות הסולם / מאמרים 601-800 / 620. ענין ברכה
הרב ברוך אשלג (1991-1907)

620. ענין ברכה

עקב תשכ"ב טבריא

"והיה עקב תשמעון את המשפטים האלה... ואכלת ושבעת וברכת את ה' אלקיך וכו', פקודא דא לברכא ליה לקוב"ה על כל מה דאכיל ושתי ואתהני בהאי עלמא, ואי לא בריך נקרא גזלן לגבי הקדוש ברוך הוא דכתיב גוזל אביו ואמו... בגין דברכאן דבריך בר נש לקוב"ה אתי לאמשכא חיין ממקורא דחיי לשמיה דקוב"ה" (זהר הקדוש).

יש לשאול: א) למה נקרא גזלן, בזה שלא מברך לקב"ה, ב) להבין תירוץ הזהר הקדוש מה שאומר, "בגין דברכאן דבריך בר נש לקב"ה אתו לאמשכא חיין ממקורא דחיי לשמיה קדישא", איזה שייכות יש המשכת השפע לברכת האדם.

הענין, דמטרת בריאת העולם היא להטיב לנבראיו. ולצורך זה נבראו התחתונים שיש להם הרצון לקבל את ההטבה, ובשינוי צורה הזה הם נפרדו מהשורש. ובזמן שיש פירוד אין התחתון יכול לקבל. לכן צריכים לתקן את הפירוד, היינו שיהיה יכולת לקבל את ההטבה העליונה.

לכן, בזה שהאדם מברך להקדוש ברוך הוא, הרי הוא משפיע להקדוש ברוך הוא, לכן אפילו התענוגים שהוא מקבל, אין כוונתו לקבל, אלא בכדי שיוכל לברך על זה. וזה נקרא השתוות הצורה. לכן הוא שהשפע בא לשמיה וכו'.

ענין שם מורה על מלכות, שהיא בחינת כלל ישראל, או כנסת ישראל, שהיא הכל. לכן מה שהאדם עושה באופן פרטי, דבר זה עולה ומכריע בכלל כולו, כמו שאמרו חז"ל "לעולם יראה אדם חציו חייב וחציו זכאי, עשה מצוה אחת אשריו, שהכריע את עצמו ואת כל העולם כולו לכף זכות" (קידושין מ'). והטעם, משום שכל פרט פועל עם פעולתו על הכלל כולו.

לכן, אם הפרט עושה לשם שמים, היינו שכל מה שהוא נהנה, הוא צריך ברכה, בכדי שיוכל לברך את הקדוש ברוך הוא, זאת אומרת שכוונתו הוא להשפיע, אז נמשך השפע מהקדוש ברוך הוא לכנסת ישראל, היינו לשכינה הקדושה, שזהו בחינת יחוד קוב"ה ושכינתא.

חזרה לראש הדף
Site location tree