אתה נמצא כאן: קבלה לעם / ספריית כתבי מקובלים / הרב ברוך שלום אשלג / כתבי רב"ש / דרגות הסולם / מאמרים 601-800 / 621. מצוה קלה
הרב ברוך אשלג (1991-1907)

621. מצוה קלה

במדרש תנחומא: והיה עקב, זה שאמר הכתוב, למה אירא בימי רע עוון עקבי יסובני (חולין מ"ט) יתברך שמו של הקדוש ברוך הוא, שנתן תורה לישראל, שיש בה תרי"ג מצוות, ויש בהן קלות וחמורות. ומפני שיש בהן מצוות קלות, שאין בני אדם משגיחין בהן, אלא שמשליכין אותן תחת עקביהן, כלומר שהן קלות, לפיכך היה דוד מתירא מיום הדין ואמר, רבונו של עולם, איני מתירא מן המצוות החמורות שבתורה, שהן חמורות, ממה אני מתירא מן המצוות הקלות, שמא עברתי על אחת מהן, אם עשיתי, אם לא עשיתי, מפני שהיתה קלה, ואתה אמרת הוי זהיר במצוה קלה כמצוה חמורה, לכך אמר, "למה אירא בימי רע עון עקבי יסובני".

יש לשאול, מהו המצוה קלה, שאומר, שבני אדם משליכים אותן תחת עקביהן.

הנה חז"ל (עבודה זרה ב' ע"ב), לעתיד יבואו אומות עולם ויאמרו, כלום כפית עלינו הר כגיגית ולא קיבלנוה, כמו שעשית לישראל וכו'. מיד אומר להם הקדוש ברוך הוא, הראשונות ישמעונו, שנאמר, וראשונות ישמיענו, שבע מצוות שקבלתם, היכן קיימתם. ונ"ל דלא קיימם, דתני רב יוסף "עמד וימודד ארץ ראה ויתר גוים" מאי ראה, ראה ז' מצוות שקבלו עליהן בני נח ולא קיימם. כיון שלא קיימם, עמד והתירן להן. אמרו לפניו, רבונו של עולם, תנה לנו מראש ונעשנה. אמר להם הקדוש ברוך הוא, שוטים שבעולם, מי שטרח בערב שבת יאכל בשבת, מי שלא טרח בערב שבת מהיכן יאכל בשבת. אלא אף על פי כן מצוה קלה יש לי וסוכה שמה. לכו ועשו אותה. והא אמר ר' יהושע בן לוי מאי דכתיב אנכי מצוך היום, היום לעשותם ולא למחר לעשותם. היום לעשותם ולא היום ליטול שכר, אלא שאין הקדוש ברוך הוא בא בטרוניא עם בריותיו.

ואמאי קאמר ליה מצוה קלה, משום דלית בה חסרון כיס. וענין חסרון כיס, היינו דווקא בחינת לשם שמים, שהכוונה, דבעשיה אין הבדל בין עושה לשם שמים או לשם עצמו. וענין סוכה הכוונה לסכך, שהוא צל. וצריך להיות צלתה מרובה מחמתה.

ו"חמורות" נקרא בחינת מעשה. על זה הוא היה בטוח שעשה כל תרי"ג מצוות. מה שאין כן על הלשם שמים היה לברר.

חזרה לראש הדף
Site location tree