אתה נמצא כאן: קבלה לעם / ספריית כתבי מקובלים / הרב ברוך שלום אשלג / כתבי רב"ש / דרגות הסולם / מאמרים 601-800 / 625. מצות סוכה
הרב ברוך אשלג (1991-1907)

625. מצות סוכה

ביוצר דיום ב' דשחרית אומר שם הפייטן: "בל תהיה מצות סוכה בעיניך קלה, כי כנגד כל מצוות דת חקותיו שקולה".

ויש לשאול, למה סוכה היא שקולה כנגד כל המצוות. ואאמו"ר ז"ל פירש, שסוכה היא בחינת אמונה, צילא דמהימנותא. וממילא נבין, כי אמונה שקולה כנגד כל המצוות, היינו לפי ערך האמונה כך הוא מקיים המצוות.

כמו כן נבין מה שכתוב שם, "כי לכל שומריה לא יארע תקלה". היינו למי שיש אמונה אי אפשר להיות לו תקלה משום דבר. "וכל בוזיה, לעתיד לבוא לוקח מהם קללה", מטעם שאין להם אמונה. לכן לא קיימו את התורה והמצוות לשם שמים, כי אם שלא לשמה. וממי יתבעו שכר, היות שלא עסקו לשם שמים.

כמו שפירשתי בענין מצוה קלה, שאין בה חסרון כיס, שהפירוש הוא, דלכוון לשם שמים לא צריך להוציא כסף מיוחד, או זמן מיוחד, כנ"ל.

חזרה לראש הדף
Site location tree