אתה נמצא כאן: קבלה לעם / ספריית כתבי מקובלים / הרב ברוך שלום אשלג / כתבי רב"ש / דרגות הסולם / מאמרים 601-800 / 641. ירושת הארץ
הרב ברוך אשלג (1991-1907)

641. ירושת הארץ

כ"ח מנחם אב תשכ"ב

"צדק צדק תרדוף למען תחיה וירשת את הארץ, אשר ה' אלקיך נותן לך". יש לשאול איזה שייכות יש ירושת הארץ לצדק. ולמה לא יכולים לרשת הארץ בלי צדק. וכי מי שלא הולך בצדק אינו יכול להוריש את הנחלות של אביו.

ויש להבין דאין ירושת הארץ, מה שה' הבטיח לאבותינו, אי אפשר לומר שהכוונה על הארץ הגשמי, שהרי אנו רואים, שלאומות העולם נתן הקדוש ברוך הוא ארצות יותר גדולות מארץ שלנו. וגם על דברים גשמיים, כבר אמר דוד המלך, "הנה אלה הרשעים ושלוי עולם השגו חיל" (תהלים ע"ג).

אלא ירושת הארץ הכוונה על רוחניות, על דרך ששמעתי מאאמו"ר זצ"ל על פסוק, "במה אדע כי אירשנה". וה' השיב לו "ידוע תדע כי גר יהיה זרעך" והשיב, שאז על ידי הגלות יהיה להם כלים מוכשרים, ויהיה להם צורך לקבלת הארץ העליונה.

וזה פירוש "צדק צדק תרדוף", היינו שתעשה חשבון צדק, אם הדברים גשמיים הם על דרך התורה. וכן בדברים רוחניים, היינו תורה ותפילה, אם זה על צד הטהרה. ואם האדם עושה חשבון צדק, אז הוא רואה, "מי יצדק לפניך בדין", היינו שאין האדם מסוגל מצדו עדיין לעשות על צד הטהרה. לכן יהיה האדם זקוק, שה' יתן לו ירושת הארץ, היינו הארץ העליונה, הנקרא השראת השכינה ורזי תורה.

ונקרא "ירושה", מטעם שהאדם לא נתן יגיעה על זה, כי יגיעת האדם לא מספיקה, שיהיה בידו לקנות את הדברים הרוחניות. ולכן נקרא זה ירושת האבות, מה שהקדוש ברוך הוא נתן להאבות, אותו דבר הוא נותן לו בירושה. וזה נקרא אור האמונה. ואחר כך זוכין לקבלת התורה. וזה נקרא בחינת מתנה, כמו שאמרו חז"ל, ולא ירושה הוא לך, אלא לכל אחד ואחד נותנים שיעור אחרת בהשגת התורה.

מה שאין כן בענין אמונה הוא בחינת אחת, שנחלק לפי שבט ושבט, היינו שיש לכל שבט חלק בענין הארץ וענין אמונה, זה בא בירושה. מה שאין כן תורה נקרא "מתנה", שנקרא כל תלמיד ותיק עתיד לחדש חלקו בתורה. אבל הכשרה צריכים להירושה, היינו בחינת צורך. והצורך להירושה היא על ידי "צדק צדק תרדוף".

"צדק צדק תרדוף". אחד לרדוף אחר תורה ומצוות, שנקרא צדק. וזהו בחינת שלא לשמה. וצדק הב' הוא לאחר שהוא כבר עוסק בתורה ומצוות, הוא צריך לרדוף אחרי צדק הב' שהוא בחינת לשמה, כי ההתחלה הוא בשלא לשמה. וזה נקרא צדק בערך הגשמיות, שכל הדברים הגשמיים הם בחינת שקר בערך התורה ומצוות, אפילו בבחינת שלא לשמה, שנקרא צדק הא'.

חזרה לראש הדף
Site location tree