אתה נמצא כאן: קבלה לעם / ספריית כתבי מקובלים / הרב ברוך שלום אשלג / כתבי רב"ש / דרגות הסולם / מאמרים 601-800 / 644. מעבירין את המת מלפני הכלה
הרב ברוך אשלג (1991-1907)

644. מעבירין את המת מלפני הכלה

הנה חז"ל אמרו "מעבירין את המת מלפני הכלה, וזה וזה מלפני מלך ישראל" (כתובות י"ז ע"א).

ויש לשאול זה על דרך המוסר, המאמר הזה מראה לנו סדר בעבודת ה':

א) קודם כל צריכים להעביר את הרע, שישנו בלב האדם, וזהו על דרך "רשעים בחייהם נקראים מתים", לכן הרע נקרא בחינת מת.

ב) ואחר כך הולכים להכלה, שהכלה נקראת בחינת שכינה הקדושה, כמו שכתוב "לכה דודי לקראת כלה", שהכוונה היא על בחינת אמונה, כי מטרם שמעבירין את הרע אי אפשר לזכות לבחינת אמונה, שנקרא "כלה".

ג) "וזה וזה מלפני מלך ישראל", שזהו בחינת תורה, שתורה נקרא מלך ואמונה נקרא מלכות שמים, או יראת שמים, שענינו הוא קבלת עול מלכות שמים, שרק לאחר שזוכים לקבלת מלכות, אז יכולים לזכות לבחינת תורה.

כמו כן יש לפרש בדרך אחר, היינו לפי סדר הכנה לעבודת ה', שאז הסדר הוא:

א) בחינת תורה, הנקרא מלך ישראל,

ב) בחינה כלה, הנקרא אמונה,

ג) אחר כך הולכים וקוברים את המת.

כי בסדר ההכנה כשמתחילים בעבודת ה', צריכים להתחיל בתורה, היינו ללמוד תורה, כשמתחילים מוכרחין להתחיל בשלא לשמה. ומתוך שלא לשמה באים לשמה, כי המאור שבה מחזירו למוטב. ואחר כך, כשלומד תורה בכוונה שהתורה יחזירו למוטב, אז הוא זוכה לבחינת אמונה, כי אמונה היא בחינת טוב וההפוך הוא רע.

ולאחר כך שזכה לאמונה, הוא יכול להוציא את המת מקרבו, שאז הוא יכול לקבור את הרע שבקרבו, כמו שאמרו חז"ל (שבת ק"ה ע"ב) איזהו אל זר, שיש בגופו של אדם, הוי אומר זה יצר הרע, ואז הוא מקיים "ובערת הרע מקרבך", כמו שאמרו חז"ל אצל דוד המלך, שהרגו בתענית.

ואחר כך מתחיל סדר חדש, כנ"ל, כי לאחר שהעביר את הרע, אז זוכים לבחינת יראת שמים, כי בחינה הראשונה נקראת אמונה מבחינת "יראת חטא". ובחינה הב' של האמונה נקראת "יראת שמים". ואחר כך זוכים לבחינת "תורה", הנקרא מלך ישראל. והאמונה של יראת שמים נקראת כנסת ישראל. על זה אמרו, "ותלמוד תורה כנגד כולם", משום שאי אפשר לזכות לתורה מטרם שזוכים להכנסת כלה ולהוצאת המת.

חזרה לראש הדף
Site location tree