אתה נמצא כאן: קבלה לעם / ספריית כתבי מקובלים / הרב ברוך שלום אשלג / כתבי רב"ש / דרגות הסולם / מאמרים 601-800 / 689. ענין אב ובן
הרב ברוך אשלג (1991-1907)

689. ענין אב ובן

ברא מזכה אבא ואין אבא מזכה ברא. חזקיה המלך, שהיה צדיק, אף שאביו אחז היה רשע גמור, יש לו עולם הבא בזכות בנו חזקיה. אבל מנשה בן של חזקיה, אין לו חלק לעולם הבא, אף על פי שחזקיה אביו היה צדיק (סנהדרין ק"ד).

ידוע מספרים הקדושים, שהבנים באים לתקן מה שההורים לא הספיקו להשלים, לכן כשאברהם השלים את מדת החסד, נולד אחר כך יצחק, בכדי להשלים את הב' קוים אחרים. וכשיצחק לא השלים אלא קו הגבורה, בא יעקב והשלים את מדת התפארת, שהוא קו האמצעי. וכן הלאה, כל הדורות משלימים מה שלא השלימו הדורות הראשונים. ודבר זה נמשך מחטא עץ הדעת, דלאחר שאדם הראשון נחלקה נשמתו לס' ריבוא נשמות, וכל הדורות הבאים אחריו, צריכים להשלים את נשמת אדם הראשון מה שקלקל.

ומזה נמשך, שברא מזכה אבא, היינו הדור השני מתקן את הדור הראשון. אבל אין הדור הראשון מתקן את הדור הבא, כי אם היה הדור הראשון מתקן את הכל, כבר לא היה צריך לבוא דור שני. כי זה ענין הגלגול, כי מי שלא עשה התיקון השלם, צריך לבא בגלגול השני, בכדי להשלים מה שלא תיקן בגלגול ראשון. לכן, אף על פי שחזקיה היה צדיק, אם היה משלים את כל מה שמוטל עליו, לא היה צריך להוליד בנים, כי ענין הבנים, שבאים אחריו, הוא לתקן מה שלא תיקן אביו.

לכן חזקיה תיקן מה שלא תיקן אביו. ומשום כך יש לו לאחז עולם הבא, אבל מנשה היה צריך לתקן את מה שלא תיקן חזקיה. וכיון שהיה רשע, לא תיקן מה שמוטל עליו, ונשאר הוא מנשה בלי תיקון, לכן אין לו עולם הבא.

"צדקת הצדיק לא יזכור ביום רשעו". ועל דרך המוסר נקרא אב ובנו - סיבה ומסובב, היינו מעשה הקודם, ומעשה שלאחריו. שמעשה שלאחריו נקרא בן. לכן מי שעשה מקודם מעשים רעים נקרא שאביו היה רשע. ואחר כך עשה מעשים טובים, על ידי זה שעשה תשובה. לכן התשובה מתקנת את המעשים הקודמים, לפי ערך התשובה שעשה: אם היא תשובה מיראה - זדונות נעשה לו כשגגות, ואם היא תשובה מאהבה - אז זדונות נעשה לו כזכיות.

נמצא, שמעשיו הבאים לאחר שעשה תשובה, שזה נקרא בחינת בן, לגבי מעשים הקודמים. נמצא שהבן, היינו מעשים הבאים אחרי מעשים הרעים, מתקנים על ידי הבן, על ידי זה שעשה תשובה.

מה שאין כן מי שעושה מקודם מעשים טובים, הנקרא אב, ואחר כך עשה מעשים רעים הנקרא בן, אז האב אינו מתקן את הבן, היינו שהמעשים הטובים שעשה מקודם, לא יכולים לזכות את המעשים הרעים הבאים אחריהם, כי "צדקת הצדיק לא יזכור ביום רשעו". מה שאין כן להפך: הבן, אם הוא עושה מעשים טובים, הוא יכול לתקן את המעשים הרעים.

חזרה לראש הדף
Site location tree