אתה נמצא כאן: קבלה לעם / ספריית כתבי מקובלים / הרב ברוך שלום אשלג / כתבי רב"ש / דרגות הסולם / מאמרים 601-800 / 692. התורה נקראת "תושיה" (א')
הרב ברוך אשלג (1991-1907)

692. התורה נקראת "תושיה" (א')

סנהדרין כ"ו ע"ב: אמר רבי חנן, למה נקרא שמה תושיה, מפני שהיא מתשת כוחו של אדם. דבר אחר, תושיה, שניתנה בחשאי, מפני השטן. ופרש רש"י, שהוא מקטרג ואמר תסתפק לעליונים ולא ימסרו הלוחות ביד משה. דבר אחר, תושיה, דברים של תהו, שהעולם משותת עליהם. ופרש רש"י דברים של תהו, דיבור, וקרייא בעלמא, וכל דיבור אין בו גשישה של ממש, כתהו הזה, ואף על פי כן עולם משותת עליהם, ונוטריקון הוא, תי"ו תהו שייה משותת.

אמר עולא, מחשבה מועלת אפילו לדברי תורה, שנאמר "מפר מחשבות ערומים ולא תעשינה תושיה". ופרש רש"י מועלת, מהניא לשכח למודו. "מפר מחשבות ערומים", נותן להם מזונות ומבטל מחשבות מלבם, שלא היו מניחין אותם לעשות תושיה. לשון אחר, מחשבה, שאדם מחשב כך וכך תעלה בידי. מועלת, להשבית הדבר, שאין מחשבתו מתקיימת, אפילו לדברי תורה, כגון האומר עד יום פלוני אסיים כך וכך מסכתות בגירסא. מפר מחשבות ערומים, שאין מחשבותיו עולה בידו אפילו לתושיה.

תוספות: פירש ריב"א, דאגת לב האדם על מזונותיו, מהניא לשכח ממנו כל שאר מחשבותיו, אף מחשבת דברי תורה. יש מפרשים, מועלת, משקרת ולא תצליח. כלומר, אם אדם חושב הן להעשיר, הן גם לדברי תורה - לא יספיק, אלא כשעושה לשמה.

ומהרש"א: ועוד יש לומר, דאפילו לדברי תורה שעיקרה במחשבת הלב מועלת, ולא סגי לו ללמוד אותה במחשבה בלבד, אלא צריך גם כן למגרסה בפה, כדאמרינן בעלמא, בעקימת שפתיים הוי מעשה. וזה שכתוב "מפר מחשבות ערומים", הלומד תורה במחשבה בעלמא, מפר ומשתכחת ממנו. "ולא תעשינה" שלא תבא התורה לידי מעשה, כי אם בדיבור.

אמר רבה, אם עסוקין לשמה, אינה מועלת, שנאמר "רבות מחשבות בלב איש ועצת ה' היא תקום", עצה שיש בה דבר ה', היא תקום...

חזרה לראש הדף
Site location tree