אתה נמצא כאן: קבלה לעם / ספריית כתבי מקובלים / הרב ברוך שלום אשלג / כתבי רב"ש / דרגות הסולם / מאמרים 601-800 / 695. ויקחו אליך שמן זית זך
הרב ברוך אשלג (1991-1907)

695. ויקחו אליך שמן זית זך

"ויקחו אליך שמן זית זך", אמר רבי שמואל בר נחמני, אליך ולא לי, לא לאורה אני צריך (מנחות פ"ו ע"ב).

"מחוץ לפרוכת העדות באוהל מועד", עדות הוא לכל באי עולם שהשכינה שורה בישראל. ואם תאמר לאורה אני צריך, והלא כל ארבעים שנה, שהלכו ישראל במדבר, לא הילכו אלא לאורו. אלא עדות היא לכל באי עולם, שהשכינה שורה בישראל. מאי עדותה. אמר רבא, זה נר מערבי, שנותנין בה שמן כנגד חברותיה, וממנה היה מדליק, ובה היה מסיים (שבת כ"ב).

ויש לשאול:

א) איזה טיפש יכול לומר, שהקדוש ברוך הוא צריך שישראל יאירו לו, וכי הקדוש ברוך הוא צריך לאור גשמי.

ב) למה צריך להביא ראיה מהמדבר, שישראל הלכו לאור של עמוד האש, ובלי הראיה מה הייתי אומר.

המטרה הוא להטיב. והמקבלים, שלוקחים ההטבה, פירוש שמקבלים את אור ה', וזה נמשך על ידי עבודה של התחתונים, שזה נקרא אור מצד ישראל, היינו הכוחות של עם ישראל. וכשאין הכנה מצד התחתונים, אז אין הקדוש ברוך הוא משפיע להם את ההשפעה העליונה.

אבל אין להגביל אותו ולומר, שבלי זה אי אפשר שישפיע להם. ומביא ראיה מהמדבר, שהקדוש ברוך הוא היה מאיר להם בלי התעוררות. ומשום זה אכלו לחם מן השמים, היינו בלי עבודה ורק כשבאו לארץ, אז ניתנה להם השלמות, הנקרא "לחם מן הארץ".

לכן אפילו כשישראל היו עושים את המנורה במקדש, ניתן להם העדות, שידע שהשכינה שורה בישראל, אפילו בלי אתערותא דלתתא. כי אין הקדוש ברוך הוא זקוק לאור של ישראל, היינו להכשרתם, כי "אם צדקת מה תיתן לו". אלא זהו רק לטובת האדם, שלא יהיה נהמא דכסופא. ולכן בא עדות מצד נר המערבי, שהיה מאיר דרך נס, כי ענין הנס הוא למעלה מהטבע, כי הקדוש ברוך הוא ברא את העולם בטבע, שענינו הוא, שהם יוכלו לקבל תענוג רק לפי עבודתם.

לכן, כשנותנים חצי לוג שמן, אז היגיעה הזו של חצי לוג, שיערו חכמים שמספיק, שיהיה דולק מערב עד בוקר. ומה שהנר המערבי היה דולק יותר מכפי שיעור היגיעה, נמצא שכבר מאיר בדרך נס, לא לפי ערך היגיעה, אזי רואים מזה, שהקדוש ברוך הוא יכול להשפיע שפע אפילו בלא מעשי התחתונים.

חזרה לראש הדף
Site location tree