אתה נמצא כאן: קבלה לעם / ספריית כתבי מקובלים / הרב ברוך שלום אשלג / כתבי רב"ש / דרגות הסולם / מאמרים 601-800 / 706. בזיעת אפיך
הרב ברוך אשלג (1991-1907)

706. בזיעת אפיך

ויאמר אלקים, תדשא הארץ... עץ פרי עושה פרי למינו. ופרש רש"י עץ פרי, שיהא טעם העץ כטעם הפרי. והיא לא עשתה כן, אלא ותוצא הארץ... ועץ עושה פרי, ולא עץ פרי. לפיכך כשנתקלל אדם על עוונו, נפקדה גם היא על עוונה.

ולאדם אמר... ארורה האדמה בעבוריך בעיצבון תאכלנה כל ימי חייך, וקוץ ודרדר תצמיח לך, ואכלת עשב השדה.

אמר ר' יהושע בן לוי, בשעה שאמר הקדוש ברוך הוא לאדם, וקוץ ודרדר תצמיח לך, זלגו עיניו דמעות. אמר לפניו, רבונו של עולם, אני וחמורי נאכל באבוס אחד. כיון שאמר לו בזיעת אפיך תאכל לחם, נתקררה דעתו (פסחים קי"ח ע"א).

א) איך אפשר שהארץ תעבור על רצון ה', וכי בעלת בחירה היא.

ב) מדוע לא נפקדה תכף על עונה, אלא המתין עם הקללה, עד לאחר חטא עץ הדעת.

ג) מדוע אמר, שהוא וחמורו נאכל באבוס אחד. וכי יפה לומר להקדוש ברוך הוא, שהוא רוצה במאכלים יותר טובים, הלא חז"ל אמרו, לפיכך נברא אדם אחרי בריאת כל בעלי חי, שאם ירצה להתגאות, אומרים לו, יתוש קדמך. ויש לשאול על דרך המוסר, היינו מה זה בא ללמדנו בחיי היום יום.

העץ המוליד הפרי: הנה אנו רואים, שמחשבה מולידה מעשה, והמחשבה צריכה להיות כמו המעשה, כי המעשה שהאדם עושה בסדר, שאין מה להוסיף עליו, אפילו שיהיה צדיק הדור, גם כן לא יניח תפילין על יד ימינו. אלא בהמחשבה יש הפרש בין אחד להשני.

וברצון ה' הוא, שיהא טעם העץ כמו טעם הפרי, שהמחשבה יהיה בשלמות כמו המעשה. והאדם עץ השדה, לכן נתן רמז בארץ, כדי לדעת באיזו צורה יתנהג האדם. לכן הארץ הראה שלא יהיה המחשבה כמעשה, היינו שיהיה שלא לשמה.

לכן בא אחר כך אדם הראשון וחטא, היינו שלא לשמה. ועל זה בא עונש. ואותו העונש צריך גם כן להיות בארץ, כדי שהאדם יראה שנרמז העונש. לכן דווקא אחר החטא, כשנתקלל אדם, נפקדה הארץ. לכן הארץ אינה בעלת בחירה, אלא כך היה רצון ה', שתסמל את הצורה של אדם, כמו כן שתסמל את העונש.

וכותב הרמב"ן, שהכל בצורת יחוד. לכן הקללה גם כן לתיקון.

וענין קוץ ודרדר, היינו שלא ראוי להנות, שטעם עשיית המצוות שלא לשמה, יש להם טעם קוץ ודרדר, אלא כל הטעם יהיה בגשמיות, כמו החמור.

"בזיעת אפיך תאכל לחם", היינו על ידי תשובה.

חזרה לראש הדף
Site location tree