אתה נמצא כאן: קבלה לעם / ספריית כתבי מקובלים / הרב ברוך שלום אשלג / כתבי רב"ש / דרגות הסולם / מאמרים 601-800 / 711. לא קם נביא כמשה
הרב ברוך אשלג (1991-1907)

711. לא קם נביא כמשה

לא קם נביא כמשה, אבל חכם קם (סוף ילקוט הראובני).

ויש לשאול, הלא כל התורה נקרא על שם משה. ואפשר לומר שמשה היה כלול מכל הבחינות, כמו שכתוב בכמה מקומות שמשה הוא בחינת נצח, וכמו כן הוא בחינת דעת. אלא שחושבים תמיד את מדרגתו עצמו ולא ממה שהוא נכלל. היינו אפילו שיש לו כל הבחינות, מכל מקום באיזה בחינה הוא משתמש, על זה התורה (אומרת) כי מבחינת הנבואה הוא היה הגדול.

וכמו כן יש בחינת משה, שהוא בחינת רעיא מהימנא, היינו בחינת אמונה שהוא בחינת חסדים. ושמעתי מאאמו"ר על פסוק, "ומשה ניגש אל הערפל והם לא יגשו", היינו שגם בבחינת ערפל היה משה יכול להחזיק* מעמד, כמו שכתוב "ומשה ניגש אל הערפל" והשיג אשר שם אלקים, כי הוא הצטיין בבחי'.

* (שם ולהשיג את אלקותו יתברך, מה שאין כן הם לא יגשו, היינו במקום שהיה ערפל לא היה להם שום גישה לאלקות).

לכן נקרא משה רעיא מהימנא, וכמו כן אספקלריא המאירה, היינו שתמיד היה מאיר. ועל זה נאמר, ש"בכל ביתי נאמן הוא". וזהו בחינת משה.

אבל היה במשה בחינת שלמה, ובחינת יוסף, כמו שכתוב, "ויקח משה את עצמות יוסף". וזה פירוש, כי כולם נאמרו למשה בסיני. וזה פירוש שקול משה כנגד ששים ריבוא, היינו שהיה כולל כולם. ומה שחושבים את מעלת משה, היינו מדרגתו המיוחדת לו, הנקרא בחינת משה.

וכמו שאמרו חז"ל בענין היראה לגבי משה מילתא זוטרתא, משום שעצמותו של משה הוא בחינה יותר גבוה, אבל בטח שהיה כלול מכל הבחינות. ומה שכתוב בזהר, שבחינת חכמה היה יותר ממשה, היינו שהם הלכו בבחינת יותר ממשה, משום שמשה לא היה לו ענין ללכת שמה באופן פרטי.

חזרה לראש הדף
Site location tree