אתה נמצא כאן: קבלה לעם / ספריית כתבי מקובלים / הרב ברוך שלום אשלג / כתבי רב"ש / דרגות הסולם / מאמרים 601-800 / 731. צדקה לעני
הרב ברוך אשלג (1991-1907)

731. צדקה לעני

פרשת בהר תשי"ח, סונדרלנד

פרשת בהר: "וכי ימוך אחיך ומטה ידו עמך, והחזקת בו". ופרש רש"י, אל תנחהו שירד ויפול, ויהיה קשה להקימו, אלא חזקהו משעת מיטת היד. למה זה דומה, למשאוי שעל החמור עודהו על החמור, אחד תופס בו ומעמידו, נפל לארץ, חמשה אין מעמידין אותו.

במדרש רבה, הדא הוא דכתיב "אשרי משכיל אל דל ביום רעה ימלטהו ה'", יש כאן ה' פירושים:

א) אבא בר ירמיה בשם רבי מאיר אמר, זה שממליך יצר טוב על יצר הרע,

ב) איסי אמר, זה שנותן פרוטה לעני,

ג) רבי יוחנן אמר זה שקובר מת מצוה,

ד) רבנן אמרי, שמבריח את עצמו מן המלכות,

ה) רב הונא אמר, זה שמבקר את החולה.

ויש להבין:

א) למה מוציאים כולם מן הפשט, שכתוב דל, ומפרשים על מה שכתוב, ממליך יצר הטוב על יצר הרע, ועל קובר מת מצוה, ועל מבריח את עצמו מן המלכות, ועל מבקר את החולה.

ב) ואיזה שייכות יש להפסוק "כי ימוך אחיך".

ומקודם צריכים לדעת: את מי הפסוק מכנה בשם דל.

הנה הפסוק בקהלת (ט'): "עיר קטנה ואנשים בה מעט, ובא אליה מלך גדול, וסבב אותה... ומצא בה איש מסכן וחכם, וחכמת המסכן בזויה, ודבריו אינם נשמעים". ורש"י בשם מדרש אגדה: עיר קטנה, זה הגוף. ואנשים בה מעט, אלו אבריו של אדם. מלך גדול, זהו יצר הרע, שכל אבריו מרגישים בו.

היוצא מזה, שהעני והמסכן ודל נקרא היצר טוב. והיות שדבריו אינם נשמעים על זה מביאים את הפסוק: "אשרי משכיל אל דל ביום רע ימלטהו ה'".

וגם שם בהמדרש תני, יותר ממה שבעל הבית עושה עם העני, העני עושה עם בעל הבית, שכן רות אמרה לנעמי, "שם האיש אשר עשיתי עמו היום בועז", אשר "עשה"- אין כתוב כך, אלא אשר "עשיתי". אמרה לה, הרבה פעולות וטובות עשיתי עמו היום בשביל פרוטה שנתן לי.

עכשיו נבין את המדרש הנ"ל: היות שעני נקרא היצר הטוב, לכן אמר אבא בר ירמיה בשם רבי מאיר, זה שממליך יצר טוב על יצר הרע. ואיסי בא לפרש, איך ובמה יכולים להמליך את יצר הטוב על יצר הרע. ואמר, זה שנותן פרוטה לעני. על ידי כח הצדקה, כמו שאמרו רז"ל, צדקה תציל ממות. ובא רבי יוחנן ומפרש, שעל ידו יזכה לקבור את מת מצוה, היינו היצר הרע, שרשעים בחייהם נקראים מתים. ולהיצר הרע מצוה לקברו.

ועל זה מפרשים רבנן יותר. שעל ידי זה מבריח את עצמו מן המלכות, היינו מהמלך הגדול, הנקרא יצר הרע. ורב הונא מפרש יותר, שעל ידי זה הוא יכול לבוא לביקור אל החולה, כי הנשמה נקרא בחינת חולה, כמו שכתוב, "כי חולת אהבה אני" (שיר השירים ב'), היינו שיצר הטוב יש לו אהבה להקדוש ברוך הוא עד שיעור של חולה, רק היצר הרע לא נותן להרגיש את זה. והכל זוכין על ידי שנותנים פרוטה להעני, כי זכות הצדקה היא כל כך גדולה.

חזרה לראש הדף
Site location tree