אתה נמצא כאן: קבלה לעם / ספריית כתבי מקובלים / הרב ברוך שלום אשלג / כתבי רב"ש / דרגות הסולם / מאמרים 601-800 / 733. בעתה – אחישנה
הרב ברוך אשלג (1991-1907)

733. בעתה – אחישנה

אמר רבי אלכסנדראי, רבי יהושע בן לוי רמי, כתיב "בעתה" וכתיב "אחישנה", "אני ה' בעתה אחישנה", זכו אחישנה לא זכו בעתה (סנהדרין צ"ח). היינו, שכל העולם מוכרח להגיע לשלימות הטוב ולקבל את מטרת הבריאה, שהיא להטיב לנבראיו, ושכל העולם כולו מוכרח להרגיש את הטוב בבחינת "אשריך בעולם הזה".

רבי אליעזר אומר, אם ישראל עושין תשובה נגאלין, ואם לאו אין נגאלין. אמר ליה רבי יהושע, אם אין עושין תשובה, אין נגאלים? אלא הקדוש ברוך הוא מעמיד להם מלך, שגזרותיו קשים כהמן, וישראל עושין תשובה, ומחזירין למוטב (סנהדרין צ"ז ע"ב).

יש לפרש ענין מלך שגזרותיו קשים כהמן, היינו כל מה שהיצר הרע גוזר עליהם לעשות - ירגישו במעשים אלה טעם קשה ומר כמו המן. ואז, היות שהאדם אינו יכול לחיות בלי תענוג, אזי כולם ירוצו אחרי תורה ומצוות, וירגישו שם את התענוג האמיתי. וזה פירוש, וישראל עושים תשובה, היינו משום שלא ירגישו שום טעם של תענוג בדברים גשמיים. נמצא שהטעם קשה כהמן, שירגישו בדברים גשמיים, יהיו נאלצים לחזור למוטב.

חזרה לראש הדף
Site location tree