אתה נמצא כאן: קבלה לעם / ספריית כתבי מקובלים / הרב ברוך שלום אשלג / כתבי רב"ש / דרגות הסולם / מאמרים 601-800 / 735. ביום הקים את המשכן
הרב ברוך אשלג (1991-1907)

735. ביום הקים את המשכן

"ביום הקים את המשכן", אמר אביי, ענין שאין בנין בית המקדש בלילה, שנאמר "וביום הקים את המשכן", ביום מקומו ובלילה אין מקומו (שבועות ט"ו ע"ב). ויש לשאול, הלא בנין בית המקדש הוא דבר כל כך נחוץ לעם ישראל, ולמה לא יהיה בונין את זה בלילה גם כן.

הנה על פסוק, "וכי ימוך אחיך ומטה ידו עמך, והחזקת בו". במדרש רבה, הדא הוא דכתיב, "אשרי משכיל אל דל, ביום רעה ימלטהו ה'". ישנם חמשה פשטים מה נקרא דל.

הנה אנו מוצאים שהפסוק מפרש "דל" בקהלת (ט'), עיר קטנה ואנשים בה מעט, ובא מלך גדול וסבב אתה, ומצא בה איש מסכן וחכם, וחכמת המסכן בזויה, ודבריו אינם נשמעים. ורש"י בשם מדרש אגדה, ושם במדרש, יותר מה שבעל הבית עושה עם העני, העני עושה עם בעל הבית, שכן רות אמרה לנעמי, "ושם האיש אשר עשיתי עמו היום בועז שמו", אשר "עשה" אין כתוב כך, אלא אשר "עשיתי", אמרה לה הרבה פעולות וטובות עשיתי היום בשביל פרוטה שנתן לי.

היוצא מכל הנ"ל, שעל ידי מצות צדקה זוכים לשליטת היצר טוב על יצר הרע, והתורה הוא נצחיות, שהאדם צריך לבנות את בנין בית המקדש, שהבניה על ידי חומר ולבנים, וכל לבנה ולבנה צריך לחבר עם טיט. וזה שמחזיק את הלבנים.

וכשהאדם עושה מצוה, ומשתוקק לעשות עוד מצוה, על ידי זה מתחברת המצוה הראשונה עם השניה ונעשה בנין חזק. אבל כשהאדם עושה ומתחרט, נמצא שמפריד את הלבנה הראשונה עם השניה.

ענין "יום" הוא, שרואים מה שעושים. ו"לילה" הוא חושך היינו שאינו רואים מה שעושים. וכשהאדם מאמין ועושה בשמחה זה נקרא יום, אזי המצוות מתחברות ונעשית בנין, שיש שם שכינה. מה שאין כן בלילה, שאינו בשמחה, משום שאינו רואה מה שעושה, על ידי זה אי אפשר להיות בנין. שענין לילה יש ב' הבנות:

א. שלא רואים,

ב. שאינו במצב רוח מרומם, אלא שנמצא בדיכאון כמו מי שאינו הולך לו את מצב הפרנסה, כמו שהוא מבין, אז עולם חשך בעדו.

ועל ידי האמונה זוכה לשמחה.

חזרה לראש הדף
Site location tree