אתה נמצא כאן: קבלה לעם / ספריית כתבי מקובלים / הרב ברוך שלום אשלג / כתבי רב"ש / דרגות הסולם / מאמרים 601-800 / 792. בן סורר ומורה
הרב ברוך אשלג (1991-1907)

792. בן סורר ומורה

"בן סורר ומורה לא היה ולא עתיד להיות, אלא דרוש וקבל שכר" (סנהדרין ע"א). יש לשאול, הלא ידוע שהתורה נקרא שמותיו של הקדוש ברוך הוא, היינו שכל מעשה המצוות נוהגים על דרך הפנימיות, אז יש דברים שאין להם אחיזה בעולם הגשמי. והתורה נתנה זה על פירוש הפנימיות התורה, ושם נוהגים כל תרי"ג המצוות. והגם שבגשמיות אי אפשר לאדם לקיים כל התרי"ג, כמו יבום וכדומה, מכל מקום כיון שכל הדברים נוהגים בגשמיות עשיה אצל הכלל, כבר יש מקום לקיים אצל הפרט את כל התרי"ג מצוות. וזה פירוש "דרוש וקבל שכר".

ועל דרך המוסר יש לומר, היות שידוע שהאדם צריך לקיים את התורה. ועבור זה הוא יקבל שכר, כמו שכתוב "והיה אם שמוע תשמעו... ונתתי עשב בשדך וכו'". וכמו שאמרו חז"ל, "רצה הקדוש ברוך הוא לזכות את ישראל, לפיכך הרבה להם תורה ומצוות", שהפירוש הוא, שעל ידי התורה ומצוות יתוקן האדם, שתהיה לו יכולת לקבל תענוג, והכוונה תהיה לשם שמים ולא לשם עצמו. נמצא, שהשכר הוא במה שהוא עושה רצון ה' ומקבל תענוג.

ויש דברים שאין ביד האדם להשיגם, שהם גבוהים יותר מדי מהשגת האדם, היינו שלא היה מי שישיג אותם, ולא יהיה מי שישיג אותם. והתורה נתנה זה רק לבחינת דרוש וקבל שכר, שענין דרוש הוא בחינת "ציון דורש אין לה".

חזרה לראש הדף
Site location tree