אתה נמצא כאן: קבלה לעם / ספריית כתבי מקובלים / הרב ברוך שלום אשלג / כתבי רב"ש / דרגות הסולם / מאמרים 801-945 / 817. ענין מסכנא
הרב ברוך אשלג (1991-1907)

817. ענין מסכנא

ענין מסכנא. לפי מה שביאר אאמו"ר זצ"ל, שנקרא כן מסיבת שכולם עובדים עבורה, והיא עצמה אין עובדת, שבה אסור המלאכה, וניזונית רק משל אחרים (ואולי זה הטעם ששבת אסור בעשיית מלאכה).

יש לפרש לפי הנ"ל, שענין מזונות של כל דבר הוא הדעת, שכל דבר שמבינים בדעת שצריכים לעשות, עושים את הדבר ומשתמשים עם הדבר. ואם האדם רואה שמתרשל בשימוש, אזי הוא צריך להוסיף דעת ושכל לתוך הדבר, היינו להבין איך שהדבר הוא ענין נחוץ לו. אזי הדעת הזה מחייהו, היינו שמקבל כוח חדש לעסוק בענין, מטעם שהדעת מחייבת אותו.

נמצא שהדעת מחייה את הענין הזה, לכן נקרא שמשתמשים עם דבר זה על ידי כוח שהדבר הזה בעצמו מחייב אותו. נמצא שבחינת זו נקרא בחינת עשירה, כי "אין עני אלא בדעת". מה שאין כן אם משתמשים באיזה דבר בלי דעת, שאין הדעת מחייבו להתעסק עמה, ומשום זה כל פעם כשצריכים להחיותה, היינו לתת לה המזונות, היינו הדעת ושכל, מדוע כדאי לו להשתמש עמה, ואסור לתת לה בחינת דעת.

לכן נקרא זה "עניה ודלה". וכל המזונות שמקבלים מדברים אחרים, צריכים לתת לה, היינו שכל השכליות, שהוא מקבל מדברים אחרים, ששם מותר הדעת, צריכים להמשיך לה. היינו שצריך לומר, כל המזונות שמקבל מדברים אחרים, הכל הוא בזכותה, היינו על ידי שמשתמש ומשתעשע עמה, אפילו שאין לו בה שום דעת, נותנים לו דעת במקום אחר, וכעין מעשר בשביל שתתעשר.

כי בזה שנותן למעשר, היינו עשייה בלי דעת, ואומר שמעשר זו הוא קודש, בזכות זה יש לו עשירות במקום אחר, היינו בחינת דעת, הנקרא עשירות, מקבל מדברים. לכן תשע בחינות הוא יהיה לו, היינו שבאלו הט' בחינות הוא מקבל בחינת דעת ועשירי יהיה קודש לה', היינו שהוא כולו לה', שאין לו בה שום השגה. לכן נקרא לה'. והבחינה שהבעל בית מקבל, הנקרא "יהיה לו", הוא מה שניתן לבעלים להשיג.

וזה ענין "בחנוני נא בזאת אמר ה' צבאות, אם לא אפתח לכם את ארובות השמים והריקותי לכם ברכה עד בלי די". ש"זאת" נקרא בחינת עשירות הנ"ל. ואם תקבלו את זה למעלה מהדעת, אם לא ישפע לכם כל העשירות שבעולם, וזה כנ"ל.

חזרה לראש הדף
Site location tree