אתה נמצא כאן: קבלה לעם / ספריית כתבי מקובלים / הרב ברוך שלום אשלג / כתבי רב"ש / דרגות הסולם / מאמרים 801-945 / 819. שאילת כלים
הרב ברוך אשלג (1991-1907)

819. שאילת כלים

למה חרד יצחק לומר, מה עוון יש בי שברכתי קטן לפני גדול ושיניתי סדר היחס. התחיל עשו מצעק "ויעקבני זה פעמים". אמר לו אביו, מה עשה לך. אמר לו, את ברכתי לקח, אמר, בכך הייתי מצר וחרד שמא עברתי על שורת הדין, עכשיו לבכור ברכתי, גם ברוך יהיה (מדרש תנחומא).

משמע מכאן, דלכן ברך יצחק את עשו, מטעם בכורה. ואם כן יש להבין, מדוע הוצרך יעקב לרמאות את אביו, שהוא עשו. היה יכול להגיד לו, שמגיע לו את הברכות מטעם בכורה. והרמב"ן פירש על פסוק, "ויבז עשו את הבכורה", כי לכן היה אומר ליצחק, אני בנך בכורך, לומר כי הוא הבכור הראוי להתברך.

כמו כן יש להבין את הענין, "ויאהב יצחק את עשו, כי ציד בפיו", מהו הדיוק "בפיו". הנה אאמו"ר זצ"ל פירש, מדוע רצה יצחק לברך את עשו, משום שאי אפשר לתת שום דבר רוחני, למי שאין לו חסרון על הענין. אחרת הענין רוחני אינו מביא לאדם ברכה אלא חס ושלום קללה. שענין ברכה נקרא שמצבו ישתפר, ויתגדל, ויתרחב, שיוכל לילך למעלה מעלה ולהביאו אל השלמות הנרצה. מה שאין כן אם נותנים לאדם את הדבר רוחני ואינם לו כלים לקבל, היינו שאין לו צורך, אזי זה הענין מביא לו רק הפסדים, היינו ההפך מהברכה.

והנה יעקב היה איש חלק, כמו שכתוב "ואנכי איש חלק", היינו בלי שום חסר. "והבאתי עלי קללה ולא ברכה... ותאמר לו אמו... אך שמע בקולי". מה שאין כן עשו היה איש שעיר. שענין שערות הוא מלשון סערה, היינו חסרונות, שעל חסרון שייך ענין סערה.

לכן דווקא לעשו היו הכלים לקבל הברכות, מה שאין כן ליעקב. ורבקה נתנה לו עצה, היינו שלבש בגדי עשו החמודות. וכמו שפרש רש"י, שחמד אותן מן נמרוד, היינו שהבגדים האלו היה לנמרוד הרשע. ועשו לקח ממנו הכלים האלו, וגם עורות גדיי העזים הלבישה אותו על מקומות החלקים שבו. היינו שהתלבש בהרצונות של עשו. וממילא כבר היה לו מקום חסרון, בכדי לקבל את הברכות.

ומזה נוכל גם כן לתרץ ולומר, שלכן כשבא עשו ואמר, "ויעקבני זה פעמיים", היינו שגם הבכורה לקח ממני, אזי נתיישבה דעתו, בזה שהוא ברך את הקטן. היינו שמקודם שנודע לו שהוא בכור, היה חושב שבעצם אין לו מקום חסרון, אם כן אין שייכות להברכות. אבל אחר שנודע לו על ידי עשו, שלקח ממנו הבכורה, אז (ראה) יצחק, שיעקב בעצמו היה משתדל להשיג כלים, שיהיה לו מקום לקבל הברכות, כי השתדל למצוא על ידי קנית הבכורה.

לכן אמר יצחק, "גם ברוך יהיה". שעכשיו, שיעקב מסוגל להברכות. אבל מטרם התיקון דשאילת כלים של עשו, קנית הבכורה לבד עוד לא היה מספיק לקבל הברכות. לכן לא היה שום תועלת בזה שיגיד לו, שיש לו הבכורה מעשו. כי זה רק תחילת עשיית הכלים.

אבל על ידי שאילת כלים דעשו, היה לו כבר כלים מתאימים. כי זה דומה לענין שאילת כלים דמצרים, כמו שכתוב, "ושאלה אשה מאת רעותה", שגם עם ישראל היו זקוקים לשאילת מקום חסרון, בכדי שיוכלו לקבל את המוחין ד רכושגדול, כמו כאן בשאילת הבגדים דעשו.

וזה יכולים להבין בציור, את הענין דשאילת כלים. כי זה כלל, כי אי אפשר לתרץ שום תירוץ, אם אין לו הקושיה. וליעקב לא היה שום קושיות, לכן נבחן שלקח הקושיות מעשו בדרך השאילה, היינו כדי להמשיך את התירוצים, אבל תכף חזר ונתן לו את כל הקושיות בחזרה. ודי למבין.

חזרה לראש הדף
Site location tree