אתה נמצא כאן: קבלה לעם / ספריית כתבי מקובלים / הרב ברוך שלום אשלג / כתבי רב"ש / דרגות הסולם / מאמרים 801-945 / 825. בחירה
הרב ברוך אשלג (1991-1907)

825. בחירה

"רבי יצחק אמר, אי נחשין ועקרבין הוו ביה, אמאי כתיב בראובן למען הציל אותו מידם להשיבו אל אביו. וכי לא חייש ראובן להאי, דהא אינון נחשין ועקרבין ינזקון ליה... אלא, חמא ראובן, דנזקא אשתכח בידייהו דאחוי, בגין דידע כמה שנאין ליה... בגין, דהכא אתר דנחשים ועקרבים, אי איהו צדיקא קב"ה ירחיש ליה ניסא, ולזמנין דזכו דאבהן מסייעין ליה לבר נש וישתזיב מנייהו, אבל כיון דיתמסר בידא דשנאוי, זעירין אינון דיכלין לאשתזבא" (זהר וישב דף קפ"ה ע"א בסופו).

ויש להבין למה בידא דשנאוי אין הקדוש ברוך הוא עושה לו נס. ויש לבאר, דבענין הצלה יש ב' אופנים:

א) דשכיחא היזקא, ב) דאינה שכיחא היזקא. וענין החיות, שהם מזיקים הם מטעם תיאבון לאכילה, ולא מטעם להכעיס. ובודאי יש להבחין גם בין המזיקים, שעושים את הדבר מחמת טבעם, היינו שבטבע הוא, שחיות הם מזיקים לאדם. היינו שיש להם רצון כללי לכל מיני בעל חי, שהם יטרופו.

מה שאין כן בהשונא, יש לו כל הכוח והמרץ רק בן אדם הזה, שרק אותו השונא רוצה להזיק. נמצא שכל הכעס שיש בו מתפשט על האדם הזה. לכן נקרא זה שכיחא היזקא. וכאן אין סומכים על הנס. מה שאין כן בנחשים ועקרבים, שאין להם שום ענין במיוחד לאדם זה, אין זה נקרא כל כך שכיחא היזקא, ויכול להיות לו נס.

יש הפרש, אם המרץ שיש לאדם, על הרבה דברים, שאז נמצא על חלק מהדברים יש לו רק חלק מהמרץ, במקום שכל המרץ הוא לחלק א'.

אופן ב': בעלי חיים שאינם בעלי בחירה, אלא לפי מה שהטבע מחייב אותם, כן הם נוהגים. נמצא שהם סמוכים על בעל הטבע, היינו שהם הולכים ומתנהגים לפי מה שהקדוש ברוך הוא הטביע בהם. וכיון שהם בידו של הקדוש ברוך הוא, אזי הקדוש ברוך הוא יכול לפעול בם כרצונו, היינו לתת להם עכשיו טבע שלא לטרוף.

מה שאם כן, שאדם הוא בעל בחירה, היינו שהקדוש ברוך הוא נתן ביד האדם להרגיש, שיש בידו לעשות ולפעול, ולא תלוי בבעל הטבע. לכן אין שייך לומר, שהקדוש ברוך הוא יתן בלב השונא בחינת רחמנות, משום שהאדם הוא הפועל. נמצא, אם הקדוש ברוך הוא עושה לו נס, נמצא בזה שלוקח מהשונא את הבחירה. מה שאין כן בבעלי חיים, שאין להם בחירה, אלא כפי שהטביע בהם הקדוש ברוך הוא, היינו שהקדוש ברוך הוא הוא הפועל, לכן הוא יכול עכשיו לשנות את הטבע שלהם.

חזרה לראש הדף
Site location tree