אתה נמצא כאן: קבלה לעם / ספריית כתבי מקובלים / הרב ברוך שלום אשלג / כתבי רב"ש / דרגות הסולם / מאמרים 801-945 / 835. חגור חרבך
הרב ברוך אשלג (1991-1907)

835. חגור חרבך

כפר גדעון ט"ו טבת תשכ"ג

"שים נא ידך תחת ירכי, מהו ידך. פתח ואמר, חגור חרבך על ירך גבור הודך והדרך, ועל דא אמר, חסד ואמת יקדמו פניך, פני ה' חלקם" (זהר, ויחי דף רי"ב).

פירוש שמה שכתוב כך, "ידך" הכוונה לחרב. וחרב שיש בה שתי פיות, שהם חסד ואמת, שהם חכמה וחסד, עיין בהסולם.

הנה חז"ל אמרו, הקורא קריאת שמע על מיטתו, כאילו אוחז חרב של שתי פיות, שנאמר "חרב פיפיות בידם".

דענין שתי פיות, שהם חסד ואמת, הכוונה שיש יצר טוב ויצר הרע. תחילת עבודתו של אדם הוא עם יצר הטוב. ואחר כך על ידי היצר הרע. כמו שאמרו חז"ל, "ואהבת... בכל לבבך - בשני יצריך".

דענין חסד, שהוא בחינת דלהשפיע, זהו עבודה של יצר הטוב. וכשהאדם זוכה למדת האמת, היינו שכבר מגולה אצלו מדת טובו של הקדוש ברוך הוא, שהוא אמת, היינו אמיתיות כוונתו, שהיא להטיב לנבראיו, אז אין לו שום דבר כנגד לעבודת ה'. כי אז גם אויביו ישלים אתו. וזה, "ברצות ה' דרכי אדם, גם אויביו ישלים אתו", שהכוונה על היצר הרע.

וזהו "חסד ואמת יקדמו פניך", שענינו הוא, שלזכות לפנים של הקדוש ברוך הוא, צריך להיות ההקדם של חסד ואמת. וכשזכה לבחינת אמת, נבחן אז שזכה לבחינת פנים של הקדוש ברוך הוא. מה שאין כן מטרם שזכה למדת האמת, נבחן שאין לו רק בחינת אחוריים, שזהו בחינת הסתרה. שאז הוא רואה, שרק הוא נותן להקדוש ברוך הוא, שזהו בחינת חסד. דהיינו שעושה חסד להקדוש ברוך הוא, שכוונתו, שרק הוא המשפיע. מה שאין כן כשזכה לבחינת אמת, אז הוא רואה להיפוך, שהוא המקבל מהקדוש ברוך הוא, אלא שזהו על דרך התיקון, היינו שהוא מקבל בעל מנת להשפיע.

וזהו פירוש, "הקורא קריאת שמע על מטתו", שענין מטה נקרא בחינת מטה, שהוא מטרם שהאדם הולך למצב של שכיבה, שהוא פישוט ידים ורגלים, מלשון "לא מצאתי ידי ורגלי בבית המדרש". שפירושו, שאין לו שום השגה, כי שורה אז במצב של הסתרת פנים, שהם בחינת אחוריים.

חזרה לראש הדף
Site location tree