אתה נמצא כאן: קבלה לעם / ספריית כתבי מקובלים / הרב ברוך שלום אשלג / כתבי רב"ש / דרגות הסולם / מאמרים 801-945 / 854. נוטל חלקו וחלק חברו
הרב ברוך אשלג (1991-1907)

854. נוטל חלקו וחלק חברו

שאל אחר את רבי מאיר, לאחר שיצא לתרבות רעה, מה דכתיב, "גם את זה לעומת זה עשה אלקים". אמר לו, כל מה שברא הקדוש ברוך הוא ברא כנגדו, ברא הרים ברא גבעות, ברא ימים ברא נהרות. אמר לו, רבי עקיבא רבך לא אמר כך, אלא, ברא צדיקים ברא רשעים, ברא גן עדן ברא גיהנם, כל אחד ואחד יש לו ב' חלקים, אחד בגן עדן ואחד בגיהנם. זכה צדיק, נטל חלקו וחלק חברו בגן עדן. נתחייב רשע, נטל חלקו וחלק חברו בגיהנם. אמר רב משרשיא, מאי קראה גבי צדיקים כתיב "לכן בארצם ירשו משנה" (ישעיה ס"א), גבי רשעים כתיב, "ומשנה שברון שברם" (חגיגה ט"ו ע"א).

והמהרש"א מפרש, מדוע יש לו לכל אחד ב' חלקים, משום שברא גן עדן עבור צדיק, וברא גיהנום עבור רשעים, כל אחד כדחזי ליה.

ולפי זה יש להקשות, אם כן אין בחירה, משום שברא אלו צדיקים ואלו רשעים, אם כן הם מוכרחים להישאר כך באותו מדרגה שהם נבראו. ולזה מתרץ המהרש"א, דכיון דניתן לאדם בחירה להיות צדיק או רשע, כי הכל בידי שמים חוץ מיראת שמים, ואין הקדוש ברוך הוא מקפח שכר ועונש כל בריה, לכן ברא לכולן גן עדן שמא יזכה כולן. וכן ברא לכולם גיהנום, דשמא לא יזכו כולם. ודקאמר, "זכה, נוטל חלקו וחלק חברו", אדרשא דרב משרשיא דלקמן סמיך.

חזרה לראש הדף
Site location tree