אתה נמצא כאן: קבלה לעם / ספריית כתבי מקובלים / הרב ברוך שלום אשלג / כתבי רב"ש / דרגות הסולם / מאמרים 801-945 / 897. מאי חנוכה
הרב ברוך אשלג (1991-1907)

897. מאי חנוכה

חנוכה תשכ"א

הנה חז"ל אמרו, "מאי חנוכה, תנו רבנן, בכ"ה בכסלו יומי דחנוכה" וכו' (שבת כ"א:). היינו חנו-כה, שבכ"ה היה להם חנייה מהמלחמה. ויש להבין, שענין חניה הוא דווקא באמצע עבודה. ועומדים לנוח, בכדי לקבל כוחות חדשים, שיוכלו ללכת הלאה, ולנצח את המלחמה עד גמרה.

ויש להבין החניה הזו מהי. הנה חז"ל אמרו, שאז היונים גזרו על ישראל, שלא לעסוק בתורה. היינו שהנס היה רק על גאולת הרוחניות, שהוא צרכי הנשמה. מה שאין כן בפורים היה גאולת הגופות. לכן בחנוכה ניתן לנו את הכרת הנס בענין הלל והודאה, מה שאין כן בפורים, משתה ושמחה כתיב, משום שהנס היה על הגופים. לכן צריך להיות הכרת הנס עד הגוף, היינו במשתה ושמחה.

הנה להבין את כל הנ"ל בדרך העבודה ומוסר, יש להבין מה שאמרו חז"ל, "ואהבת את ה' בכל לבבך - בשני יצריך, ביצר טוב וביצר הרע" (ברכות נ"ד). הנה יש לנו לעבוד ה' ביצר טוב, היינו לעסוק בתורה ומצוות להשפיע נחת רוח ליוצרו. וענין יצר הרע, מהו. הנה היצר הרע כידוע, זהו הרצון לקבל שבנו. ויש להבין, איך שייך שהרצון לקבל יהיה עובד ה'.

וכפי המבואר בהסולם, שבזמן שהאדם עוסק בקבלת התענוגים על מנת להשפיע, אז אין שום רע ברצון לקבל, כמו שכתוב "בראתי יצר הרע בראתי תורה תבלין", שעל ידי התורה נמתק היצר הרע, כמבואר.

הנה הנס של חנוכה היה רק בבחינת היצר הטוב. לכן נקרא זה רק "חניה", משום שעוד לא נשלמו העבודה, היינו שיש עוד לתקן את היצר הרע, שנקרא בחינת גוף. וזה היה רק נס של פורים. וזה ענין "קיימו וקבלו", עד כאן באונס, משום שהיצר הרע עוד לא הסכים לעבודה, משום שעוד לא קיבל את תיקונו. ועכשיו, שהיה הנס בגאולת הגופים, שאז מקויים "בכל לבבך - בשני יצריך", לכן נקרא זה ברצון.

לכן יש בחנוכה היכר הנס רק בהלל והודאה, שהוא רק צרכי הנשמה. מה שאין כן בפורים עושים היכר הנס במשתה ושמחה, שזה נוגע עד הגוף.

"יונים נקבצו עלי, אזי בימי חשמנים, ופרצו חומות מגדלי, וטימאו כל השמנים". יונים - היינו פילוסופיא שרוצה להבין כל דבר בשכל החיצוני. אזי בימי החשמנים - שדווקא בזמן שיש חשמנים, היינו עובדי ה' רואים שיש שליטת היונים. חומת - הוא אותיות תחום (מפורש בכתבי האר"י ז"ל), היינו שהאדם עושה תחום על מחשבתו, שלא ירצה להבין את העבודה בשכל החיצוני, אלא באמונה, ואמונה הוא חומה כנגד החיצונים. מגדלי - היינו מגדל מלא כל טוב. שמנים - היינו הבהירות ...

חזרה לראש הדף
Site location tree