אתה נמצא כאן: קבלה לעם / ספריית כתבי מקובלים / הרב ברוך שלום אשלג / כתבי רב"ש / דרגות הסולם / מאמרים 801-945 / 898. מהו נס חנוכה
הרב ברוך אשלג (1991-1907)

898. מהו נס חנוכה

חנוכה תשכ"ו

הנה חז"ל אמרו (שבת כ"א.): מאי חנוכה, תנו רבנן בכ"ה בכסלו יומי דחנוכה תמנייא אינון וכו', שנכנסו יוונים להיכל, טמאו כל השמנים שבהיכל וכו', בדקו ולא מצאו אלא פך אחד של שמן, שהיה מונח בחותמו של כהן גדול, ולא היה בו אלא להדליק אלא יום אחד. נעשה בו נס, והדליקו ממנו שמונת ימים. לשנה אחרת קבעום, ועשו ימים טובים בהלל והודאה, הלכה היא שאסור להשתמש לאורה.

יוונים: היינו בתוך הדעת שהוא פילוסופיא, היינו להתאים המצוות להשכל, למשל חליצה וכדומה.

להיכל: היינו המוח ולב, שזהו ההיכל שבאדם.

שמנים: היינו המצוות, כמו שכתוב שמן למאור, כי התורה נקרא אור והמצוות נקרא נר, כמו שכתוב "נר מצוה ותורה אור". ואין האור יכול להאיר בלי שמן, כי אין התורה יכולה להאיר אם אין במה להאחז, היינו בהשמן.

פך אחד של שמן: היינו לאחר הנצחון והמסירות נפש, שהיה להם עם היוונים, מצאו שענין אמונה "אחד" בסוד "שמע ישראל ה' אלוקינו ה' אחד". "של שמן", שהמצוה זו חתום בחותמו של כהן גדול, שמדתו מדת חסד, שענין חסד הוא "מה הוא רחום אף אתה רחום", שנרמזו לשם שמים.

אבל כח זה מספיק רק להאיר לילה אחד, היות שענין אמונה צריכים כל פעם לחדש, כמו שכתוב "חדשים לבקרים רבה אמונתך". ונעשה להם נס, שהכח הזה של האמונה היה מספיק להם לשמונה ימים.

והלל והודאה, היינו רק נס לבחינת רוחניות, לכן אסור להשתמש לאורה, לרמז שזהו רק לרוחניות.

חזרה לראש הדף
Site location tree